Додатковi освiтнi послуги як одне з джерел фiнансування навчальних закладiв

Вiдповiдно до (далi — Закон про освiту) фiнансування державних навчальних закладiв та установ, органiзацiй, пiдприємств системи освiти здiйснюється за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв, коштiв галузей народного господарства, державних пiдприємств i органiзацiй, а також додаткових джерел фiнансування.

Реальнi можливостi залучення додаткових джерел фiнансування у навчальних закладах рiзнi, що зумовлено особливостями мiсцевих соцiально-економiчних умов.

Одним iз додаткових джерел фiнансування навчальних закладiв є плата за надання ними додаткових освiтнiх послуг ( ). Додатковi освiтнi послуги можуть надавати фiзичнi особи — суб’єкти пiдприємницької дiяльностi (далi — суб’єкти пiдприємницької дiяльностI) на базi дошкiльних навчальних закладiв.

Перелiк платних послуг, якi можуть надаватися навчальними закладами, iншими установами та закладами системи освiти, що належать до державної i комунальної форми власностi, визначено .

Увага!

Суб’єкти пiдприємницької дiяльностi розпочинають дiяльнiсть з надання освiтнiх послуг пiсля отримання лiцензiї для провадження дiяльностi з надання освiтнiх послуг

Загальнi вимоги до лiцензування дiяльностi з надання освiтнiх послуг; процедура самооцiнки спроможностi суб’єктiв освiтньої дiяльностi щодо надання освiтнiх послуг; порядок проведення лiцензiйної експертизи, прийняття рiшень та їх оформлення, видачi i переоформлення лiцензiй, видачi їх дублiкатiв, а також порядок прийняття рiшень про обмеження дiяльностi суб’єктiв у сферi освiти визначено .

Вiдповiдно до (далi — Закон про дошкiльну освiту) додатковi освiтнi послуги, якi не визначенi Базовим компонентом дошкiльної освiти, вводяться лише за згодою батькiв дитини або осiб, якi їх замiнюють, за рахунок коштiв батькiв або осiб, якi їх замiнюють, фiзичних та юридичних осiб на основi угоди мiж батьками або особами, якi їх замiнюють, та дошкiльним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді