Проходження обов’язкових профiлактичних медичних оглядiв працiвниками органiв управлiння освiтою

Чи мають проходити обов’язковi профiлактичнi медичнi огляди працiвники органiв управлiння освiтою (адмiнiстративний апарат, бухгалтерiя, методична служба, обслуговувальний персонал)

Згiдно з (у редакцiї наказу Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 21.02.2013 № 150, далi — Правила), попередньому (при прийняттi на роботу), перiодичному профiлактичному медичним оглядам пiдлягають працiвники професiй, визначених (далi — Перелiк).

Згiдно з пунктом 6 Перелiку обов’язковому профiлактичному медичному огляду пiдлягають працiвники навчальних закладiв (керiвники, їх заступники; педагогiчнi працiвники; медичний персонал; працiвники харчоблокiв; спецiалiсти, що беруть участь у навчально-виховному процесi; технiчний персонал), а також учнi перед проходженням виробничої практики на об’єктах, працiвники яких пiдлягають обов’язковому профiлактичному медичному огляду. Працiвники органiв управлiння освiтою не вказанi в Перелiку.

Однак вiдповiдно до (далi — Закон № 2801) громадяни України зобов’язанi пiклуватись про своє здоров’я та здоров’я дiтей, не шкодити здоров’ю iнших громадян. З метою охорони здоров’я населення органiзовуються профiлактичнi медичнi огляди неповнолiтнiх, вагiтних жiнок, працiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй з шкiдливими i небезпечними умовами працi, вiйськовослужбовцiв та осiб, професiйна чи iнша дiяльнiсть яких пов’язана з обслуговуванням населенняабо пiдвищеною небезпекою для оточуючих (ст. 31 Закону № 2801).

(далi — Закон № 4004) визначено, зокрема, що працiвники пiдприємств, установ, органiзацiй, професiйна чи iнша дiяльнiсть яких пов’язана з обслуговуванням населення i може спричинити поширення iнфекцiйних захворювань, виникнення харчових отруєнь, повиннi проходити обов’язковi попереднi (до прийняття на роботу) i перiодичнi медичнi огляди.

У , визначено загальнi положення щодо медичних оглядiв, зокрема:

  • у медичних оглядах обов’язкова участь терапевта;
  • працiвникам, якi пiдлягають попередньому (перiодичним) медичним оглядам, в обов’язковому порядку проводиться: дослiдження кровi (Hb, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ;
  • при попередньому медичному оглядi обов’язково проводиться рентгенографiя органiв грудної клiтки у прямiй проекцiї, а при перiодичному — флюорографiя, за винятком пунктiв цього додатка, де вказана обов’язкова рентгенографiя органiв грудної клiтки;
  • при проведеннi попереднього (перiодичних) медичних оглядiв жiнок оглядає акушер-гiнеколог з проведенням бактерiологiчного (на флору) i цитологiчного (на атипiчнi клiтини) дослiдження. Строки таких оглядiв повиннi збiгатися зi строками перiодичних медичних оглядiв, але не рiдше нiж раз на рiк.

Враховуючи викладене, працiвники органiв управлiння освiтою як учасники будь-якого трудового процесу пiдлягають профiлактичним медичним оглядам не рiдше разу на рiкза участi терапевта при обов’язковому дослiдженнi кровi, ЕКГ, виконаннi флюорографiї та оглядi акушера-гiнеколога (для жiнок) за обов’язкового проведення бактерiологiчного та цитологiчного дослiджень.

Увага!

Працiвники органiв управлiння освiтою, як i будь-якi громадяни України, зобов’язанi пiклуватися про своє здоров’я та запобiгати завданню шкоди здоров’ю iнших людей, зокрема дiтей.

Розв’язуючи питання щодо проходження обов’язкових профiлактичних медичних оглядiв працiвниками органiв управлiння освiтою, доцiльно звернути увагу на норму , згiдно з якою у колективному договорi встановлюються взаємнi зобов’язання сторiн, зокрема щодо медичного обслуговування працiвникiв. Тому це питання варто врегульовувати в колективному договорi, враховуючи характер дiяльностi конкретного працiвникаоргану управлiння освiтою, зокрема наскiльки часто вiн вiдвiдує навчальнi заклади та якою мiрою контактує з учасниками навчально-виховного процесу.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді