Товари i послуги, отриманi як благодiйнi внески: вiдображаємо їх в облiку

У навчальному закладi пiд час проведення iнвентаризацiї виявили активи i послуги, вартiсть яких не вказана в балансi. Цi надходження були отриманi як благодiйнi внески вiд батькiв. Тож навчальний заклад має зарахувати їх до спецiального фонду кошторису, а також вiдобразити в облiку. Розглянемо разом, як це зробити правильно

Як передбачено (далi— Порядок отримання благодiйних внескiв), благодiйнi внески благодiйники можуть надавати набувачам:

 • у грошовiй формi;
 • як товари;
 • як роботи, послуги.

Незалежно вiд того, у якiй формi надано благодiйнi внески, навчальний заклад як їх набувач, має:

 • внести змiни до спецiального фонду кошторису, включивши їх до вiдповiдної групи надходжень доходiв бюджету;
 • вiдобразити їх в облiку (тобто провести касовi i фактичнi видатки).

Про те, як це зробити правильно, i поговоримо.

Зарахування до спецфонду

(БК) визначено, що благодiйнi внески, гранти, дарунки належать до першої пiдгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ(далi— власнi надходження). Власнi надходження отримують додатково до коштiв загального фонду бюджету i включають до спецiального фонду бюджету.

Отже, благодiйнi внески, наданi навчальному закладу у виглядi товарiв i послуг, мають бути зарахованiдо спецiального фонду кошторису та спрямованi на заходи, якi не забезпеченi чи частково забезпеченi фiнансуванням з бюджету.

Тут варто нагадати, що саме благодiйники визначають напрями видаткiв для потреб фiнансування навчального закладу. У разi ж якщо благодiйники конкретнi цiлi використання коштiв не визначили, шляхи спрямування благодiйного внеску визначає керiвник закладу вiдповiдно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною дiяльнiстю цього закладу (п. 2 Порядку отримання благодiйних внескiв).

Увага!

Контрольза отриманням, зберiганням, розподiлом, а також цiльовим використанням благодiйних внескiв у виглядi товарiв, робiт, послуг здiйснюють мiсцевi органи виконавчої влади ( ).

Надходження благодiйних внескiв не має постiйного характеру. Тому у разi фактичного отримання благодiйних внескiв слiд внести змiни до кошторису в частинi спецiального фонду за власними надходженнями на пiдставi довiдки про пiдтвердження надходжень на спецiальнi реєстрацiйнi рахунки, наданої органом Державної казначейської служби України (далi — органи Казначейства).

Варто зазначити, що навчальнi заклади зобов’язанi проводити операцiї у натуральнiй формi в межах планових показникiв. Такi операцiї вiдображають також у бухоблiку виконання мiсцевих бюджетiв. Тому, керуючись , навчальний заклад має не пiзнiше останнього робочого дня мiсяця скласти та подати до органiв Казначейства довiдку про надходженняу натуральнiй формi.

Увага!

Навчальнi заклади несуть вiдповiдальнiсть за законнiсть та достовiрнiсть проведених операцiй у натуральнiй формi згiдно iз законом. Зокрема, якщо навчальний заклад у разi отримання благодiйних внескiв не подасть довiдки про надходження у натуральнiй формi, то пiд час проведення ревiзiї фiнiнспектори визнають це порушенням та .

Вiдображення в облiку

матерiально-технiчна база навчального закладу включає, зокрема, обладнання та iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi. Отже, навчальний заклад має обов’язково вiдобразити в бухоблiку вартiсть отриманих як благодiйнi внески товарiв та послуг.

Господарськi операцiї, пов’язанi з отриманням благодiйних внескiв, вiдображають в облiку вiдповiдно до .

Специфiкою облiку надходження благодiйних внескiв є використання субрахунку 324«Спецiальнi реєстрацiйнi рахунки для облiку коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень».

Для облiку операцiй з нарахування доходiв, отриманих як благодiйнi внески, передбачено меморiальний ордер № 14 .

Вiдображення в облiку надходження благодiйних внескiв у натуральнiй формi унаочнимо в робочiй ситуацiї.

СИТУАЦІЯ. Пiд час проведення iнвентаризацiї у навчальному закладi iнвентаризацiйна комiсiя виявила роутер, не вiдображений у балансi. Також вона установила, що за договором з iнтернет-провайдером заклад отримував телекомунiкацiйнi послуги з швидкiсного iнтернету. І роутер, i надання послуг iз швидкiсного iнтернету оплатили батьки учнiв, що навчаються в цьому закладi. Проте таке отримання благодiйних внескiв в бухоблiку навчального закладу не вiдображено.

Інтернет-провайдер на запит навчального закладу пiдтвердив оплату витрат, що становлять:

 • пiдключення швидкiсного iнтернету — 1560,00 грн. (у т. ч. ПДВ 260,00 грн.);
 • абонентна плата за швидкiсний iнтернет за 10 мiсяцiв 2015 року — 4800,00 грн. (480,00 грн. × 10 мiс.), у т. ч. ПДВ 800,00 грн.

Керiвник школи надав iнвентаризацiйнiй комiсiї письмове пояснення, у якому зазначив, що протягом року документи для вiдображення зазначених витрат у бухоблiку не приймала централiзована бухгалтерiя. До пояснення вiн додав:

 • рiшення батькiвського комiтету вiд 18.01.2015 про оплату пiдключення у навчальному закладi швидкiсного iнтернету та внесення щомiсячної абонентної плати коштом батькiв;
 • договiр з iнтернет-провайдером про надання телекомунiкацiйних послуг з швидкiсного iнтернету;
 • реєстр чекiв про сплату витрат з придбання роутера, пiдключення швидкiсного iнтернету, щомiсячної абонентної плати та чеки на загальну суму 6840,00 грн. (у т. ч. вартiсть роутера — 480 грн.; ПДВ 1140,00 грн.).

За результатами iнвентаризацiї iнвентаризацiйна комiсiя у своєму протоколi зазначила про потребу оприбуткувати роутер, а також послуги з пiдключення i надання швидкiсного iнтернету.

Потрiбно вiдобразити в бухоблiку отримання навчальним закладом роутера та послуг як благодiйних внескiв i їх використання.

РІШЕННЯ. Результати iнвентаризацiї вiдображають у бухоблiку на пiдставi затвердженого керiвником навчального закладу протоколу iнвентаризацiйної комiсiї. Розбiжностi, виявленi пiд час iнвентаризацiї, урегульовують у тому звiтному перiодi, у якому була закiнчена iнвентаризацiя ( ).

Оскiльки роутер коштує менше 2500 грн., його визнають малоцiнним необоротним матерiальним активом ( ). Облiковують роутер на субрахунку 113 «Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи» за первiсною вартiстю 480,00 грн. (у т. ч. ПДВ 80,00 грн.).

Послуги з пiдключення та надання швидкiсного iнтернету є витратами звiтного перiоду спецiального фонду i поточними зобов’язаннями.

Кореспонденцiю субрахункiв з вiдображення в бухоблiку проведених господарських операцiй унаочнимо у Таблицi.

Насамкiнець варто зазначити, що пiд час формування спецiального фонду проекту кошторису на 2016 рiк навчальний заклад має запланувативласнi надходження за I пiдгрупою II групи (благодiйнi внески, гранти та дарунки) — на пiдставi рiшення батькiвського комiтету про сплату коштом батькiв абонентної плати за швидкiсний iнтернет та договору з iнтернет-провайдером про надання цих послуг (як того вимагає ).

Кореспонденцiя субрахункiв з вiдображення господарських операцiй з оприбуткування роутера та послуг з пiдключення i надання швидкiсного iнтернету

Змiст господарської операцiї

Кореспонденцiя субрахункiв

Сума,

грн.

Меморiальний ордер

Д-т

К-т

форма

Оприбутковано роутер, отриманий як благодiйний внесок

113

364

480,00

4

408 (бюджет)

Водночас проведено другий запис

812

401

480,00

4

408 (бюджет)

Вiдображено надходження у натуральнiй формi

324

712

480,00

3

382 (бюджет)

Вiдображено касовi видатки

364

324

480,00

3

382 (бюджет)

Нараховано амортизацiю на роутер, переданий в експлуатацiю

841

132

240,00

17

274 (бюджет)

Водночас проведено другий запис

401

841

240,00

17

274 (бюджет)

Вiдображено оплату отриманих як благодiйний внесок послуг з пiдключення швидкiсного iнтернету та надання телекомунiкацiйних послуг у частинi:

812

364

6360,00

4

408 (бюджет)

 • надходжень у натуральнiй формi

324

712

6360,00

3

382 (бюджет)

 • касових видаткiв

364

324

6360,00

3

382 (бюджет)

 • фактичних видаткiв

812

364

6360,00

4

408 (бюджет)зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді