Що треба знати про підвищення кваліфікації педагогічних працівників із розвитку цифрової компетентності

Яких цифрових компетентностей набудуть педагоги за програмою підвищення кваліфікації − оглянемо за структурою типової програми

 

Новий професійний стандарт: ВИМОГИ

Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників із розвитку цифрової компетентності затв. наказом МОН від 10.12.2021 № 1340.

Мета програми − підвищення рівня компетентності педагогів і готовності до роботи в умовах цифровізації.

Цифрова компетентність педагога формується за такими напрямами:

 • цифровізація суспільства й освіти;
 • цифрові технології для професійного розвитку, комунікації та співпраці;
 • електронні освітні ресурси;
 • використання ІКТ;
 • інформаційна та кібербезпека в інформаційному суспільстві і цифровому освітньому середовищі;
 • цифрові сервіси для навчання, оцінювання результатів здобувачів освіти та підвищення їхньої цифрової компетентності.

⇒ Чи потрібне відеоспостереження у навчальному заклад

Типова програма спрямована на розвиток компетентності вчителя через:

 • здатність opiєнтуватися в інфопросторі;
 • поглиблення знань щодо безпеки;
 • удосконалення організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання;
 • розуміння правових і етичних аспектів;
 • уміння підтримувати комунікацію, творчість, співпрацю та інноваційність.

 

 

Структура Типової програми підвищення кваліфікації

На підставі Типової програми можна розробляти програми підвищення кваліфікації, використовуючи всі або окремі її теми чи модулі.

Обсяг підвищення кваліфікації за окремими модулями є орієнтовним, тобто його можна змінити з огляду на кількість годин за видами діяльності, професійні потреби та цифрову компетентність слухачів.

Форми підвищення кваліфікації: очна, очно-дистанційна, дистанційна.

Змістовно програма містить 5 модулів, розрахованих на обсяг навчання 150 год.

ТЕМА МОДУЛЯ

ЗМІСТ МОДУЛЯ

МОДУЛЬ 1. Освіта в цифровому світі

1.1. Цифрове суспільство та трансформація освіти

 • Цифрове суспільство.
 • Цифрова трансформація освіти в Україні.
 • Нормативно-правове забезпечення цифровізації суспільства та освіти в Україні та за кордоном

1.2. Електронне урядування

 • Визначення поняття «електронне урядування»: відкриті дані, електронні звернення/е-петиції, е-документи та е-документообіг.
 • Кваліфікаційний електронний підпис.
 • Цифрова ідентифікація, авторизація та верифікація.
 • Е-реєстри

1.3. Цифрове освітнє середовище закладу освіти

 • Можливості, переваги та виклики створення цифрового освітнього середовища.
 • Організація освітнього процесу в розбудові цифрового освітнього середовища.
 • Електронні освітні платформи

1.4. Безпека в цифровому суспільстві та в освітньому середовищі

 • Персональні та корпоративні дані, їх конфіденційність.
 • Небезпека в цифровому просторі.
 • Онлайн-злочини в цифровому суспільстві та запобігання їм.
 • Кібербезпека.
 • Кібергігієна.
 • Відповідальна та безпечна поведінка в цифровому просторі.
 • Захист цифрових пристроїв, персональних даних та електронних (цифрових) освітніх ресурсів.
 • Захист від небажаного контенту.
 • Вплив цифрових технологій на навколишнє середовище (утилізація, а також їх використання, що може нанести шкоду, наприклад об’єктам критичної інфраструктури тощо).
 • Маніпуляційні технології та пропаганда.
 • Надійність джерел і достовірність даних

МОДУЛЬ 2.
Безперервний професійний розвиток

2.1. Професійна комунікація

 • Цифрові інструменти та ресурси для професійного спілкування, комунікації зі здобувачами освіти, батьками, колегами, іншими особами.
 • Правила спілкування онлайн.
 • Основи публічного спілкування та ведення дискусії онлайн

2.2. Професійна співпраця

 • Огляд професійних спільнот і проєктів для розвитку цифрових компетентностей і підвищення якості навчання.
 • Цифрові сервіси для розроблення спільних освітніх проєктів і спільного створення електронних (цифрових) освітніх ресурсів, обміну/поширення педагогічним досвідом

2.3. Рефлексія та планування розвитку власної цифрової компетентності

 • Цифрові сервіси для індивідуальної та колективної рефлексії, оцінювання розвитку власної цифрової компетентності, усунення прогалин.
 • Цифрові сервіси, курси та освітні ресурси для оцінювання, планування та здійснення власного професійного розвитку і навчання протягом життя

МОДУЛЬ 3.
Електронні (цифрові) освітні ресурси

3.1. Добір електронних (цифрових) освітніх ресурсів із предмета(ів)/інтегрованих курсів, що викладає педагогічний працівник

 • Класифікація та призначення електронних (цифрових) освітніх ресурсів.
 • Добір електронних (цифрових) освітніх ресурсів із урахування мети, умов навчання, віку та потреб здобувачів освіти.
 • Оцінювання достовірності даних і надійності цифрових ресурсів, ефективності обраних електронних (цифрових) освітніх ресурсів для досягнення навчальних цілей

3.2. Створення та модифікація електронних (цифрових) освітніх ресурсів із предмета(ів)/інтегрованих курсів, що викладає педагогічний працівник

 • Модифікація електронних (цифрових) освітніх ресурсів для досягнення навчальних цілей.
 • Створення власних електронних (цифрових) освітніх ресурсів

3.3. Використання та створення електронних (дистанційних) курсів із предмета(ів)/інтегрованих курсів, що викладає педагогічний працівник

 • Огляд існуючих моделей створення електронних (дистанційних) курсів.
 • Створення електронних (дистанційних) курсів, навчально-методичних матеріалів електронного (дистанційного) курсу.
 • Організація зворотного зв’язку в електронних (дистанційних) курсах.
 • Практика використання електронного (дистанційного) курсу в освітньому процесі

3.4. Управління та спільне використання електронних (цифрових) освітніх ресурсів із предмета(ів)/інтегрованих курсів, що викладає педагогічний працівник

 • Створення, зберігання, систематизація та організація спільної роботи з електронними (цифровими) освітніми ресурсами.
 • Правила етикету (мережевого етикету) та правила спільної роботи з документами.
 • Захист авторських прав у мережі Інтернет.
 • Надання доступу до електронних (цифрових) освітніх ресурсів.
 • Поширення та спільне використання електронних (цифрових) освітніх ресурсів

3.5. Захист електронних (цифрових) освітніх ресурсів із предмета(ів)/інтегрованих курсів, що викладає педагогічний працівник

 • Дотримання академічної доброчесності та вимог законодавства під час створення та модифікації електронних (цифрових) освітніх ресурсів.
 • Захист електронних (цифрових) освітніх ресурсів

МОДУЛЬ 4.
Навчання та оцінювання здобувачів освіти

4.1. Організація та управління освітнім процесом

 • Цифрові сервіси для управління освітнім процесом, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, і реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти.
 • Педагогічні технології навчання в цифровому освітньому середовищі.
 • Цифрові ресурси та сервіси для співпраці та взаємодії.
 • Можливості цифрових технологій для моніторингу навчальної діяльності, контролю та оцінювання результатів навчання, інструменти для аналізу індивідуальних і групових результатів навчання

4.2. Інтерактивне та активне навчання здобувачів освіти. Організація співпраці здобувачів освіти

 • Інтерактивні та активні методи навчання.
 • Цифрові сервіси та інструменти для підтримки активного навчання здобувачів освіти та реалізації спільних освітніх заходів.
 • Цифрові технології для активного залучення здобувачів освіти до вивчення предмета.
 • Цифрові стратегії активного навчання здобувачів освіти

4.3. Індивідуалізація навчання та диференціація

 • Проектування, добір і реалізація освітньої діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.
 • Універсальний дизайн для навчання.
 • Розробка і провадження індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти за допомогою цифрових технологій.
 • Цифрова підтримка інтелектуального розвитку обдарованих здобувачів освіти

4.4. Інклюзивне навчання

 • Рівний доступ до електронних (цифрових) освітніх ресурсів.
 • Альтернативні та компенсаторні інструменти й підходи до здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.
 • Універсальне проєктування для підвищення доступності електронних (цифрових) освітніх ресурсів і цифрового освітнього середовища.
 • Цифровий навчальних контент, призначений для підтримки навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами

4.5. Аналіз та інтерпретація цифрових даних. Забезпечення зворотного зв’язку та оцінювання здобувачів освіти. Організація самоконтролю здобувачів освіти з використанням цифрових технологій

 • Цифрові інструменти для оцінювання, зворотного зв’язку та рефлексії навчання.
 • Цифрові сервіси для отримання даних про прогрес здобувачів освіти.
 • Використання даних, згенерованих цифровими сервісами для прийняття рішень щодо освітнього процесу

МОДУЛЬ 5.
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти

5.1. Інформаційна та медіаграмотність здобувачів освіти

 • Інформація та інформаційні процеси з використанням ІКТ.
 • Дотримання авторського права, принципів академічної доброчесності та етичної взаємодії у віртуальному просторі.
 • Мережевий етикет.
 • Важливість критичного оцінювання інформації, здобутої з різних джерел.
 • Превентивні та допоміжні заходи щодо виявлення та реагування на цифрову поведінку здобувачів освіти, яка негативно впливає на їхнє фізичне, психологічне та соціальне благополуччя

5.2. Відповідальне та безпечне використання здобувачами освіти цифрових технологій і сервісів

 • Додаткові можливості, обмеження та ймовірні ризики цифрових сервісів.
 • Управління ризиками та використання цифрових технологій безпечно та відповідально.
 • Захист цифрової ідентичності здобувачів освіти.
 • Цифрова поведінка здобувачів освіти.
 • Ефективне та відповідальне використання цифрових технологій для спілкування, співпраці та прояву громадянської позиції здобувачів освіти

5.3. Вирішення проблем за допомогою цифрових технологій і сервісів

 • Технічні проблеми, які виникають у здобувачів освіти при використанні цифрових технологій і сервісів.
 • Визначення та розв’язання технічних проблем, формування в здобувачів освіти вміння творчо переносити технологічні знання в нові ситуації

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді