Словник з електронного документообігу для закладу освіти

Якими термінами та поняттями оперувати під час документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві закладу освіти

Кабінет Міністрів України постановою «Деякі питання документування управлінської діяльності» від 17.01.2018 № 55 затвердив Типову інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну (далі — Інструкція з електронного діловодства).

Вихідні та робочі 2020

Як видно з преамбули, цей документ є першою ластівкою:

 • нормативного підґрунтя для провадження документування управлінської інформації в електронній формі
 • реалізації взаємодії в системі органів виконавчої влади цілковито в електронній формі.

Очевидно, що за позитивних результатів електронного документування у вищих органах його втілення в закладах освіти не за горами.

Інструкція з електронного діловодства визначає:

 • порядок проходження електронного документа з моменту його створення, відправлення або одержання до моменту передавання до архіву установи
 • засади організації документування управлінської інформації в електронній формі для установ, які тимчасово створюють документи у паперовій формі
 • загальні засади функціонування та використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади
 • оперативний інформаційний обмін з використанням службової електронної пошти.

Ця Інструкція встановлює загальні правила здійснення моніторингу стану виконання управлінських рішень.

Сезонні справи на відмінно: ВЕРЕСЕНЬ

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Кожен вересень для керівника — новий старт. Як організувати освітній процес та роботу з кадрами без помилок?

Словник з електронного документообігу для закладу освітиТерміни та поняття електронного документообігу

(клікніть на заголовок, щоб скачати у форматі pdf)

 • електронний аудіовізуальний документ

електронний документ, зміст якого представлено у вигляді відеоряду, зображення і/або запису звуку, для фіксування і/або відтворення яких застосовують відповідну апаратуру, на який накладено електронний цифровий підпис

 • бланк електронного документа (бланк)

уніфікована форма електронного документа установи або її структурного підрозділу з відповідними реквізитами та полями постійної і змінної інформації

 • візуалізація

процес відтворення даних у формі, що є сприйнятною людиною

 • витяг

засвідчена копія частини тексту електронного документа, який містить певний обсяг інформації або запису реєстру

 • візування проекту електронного документа (візування)

накладання посадовою особою електронного цифрового підпису на проект електронного документа для засвідчення факту погодження цією особою завізованого проекту документа

 • електронний документообіг установи

обіг службових електронних документів з моменту їх створення або одержання до завершення виконання, відправлення, знищення або передавання до архіву

 • електронна копія електронного документа

візуальне подання електронного документа в електронній формі без електронних цифрових підписів, якими його було завізовано та/або підписано, відповідність та правовий статус якої засвідчено електронною печаткою

 • електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія)

візуальне подання паперового документа в електронній формі, отримане шляхом сканування (фотографування) паперового документа, відповідність оригіналу та правовий статус якого засвідчено електронною печаткою установи

 • електронний внутрішній опис документів справи

окремий обліковий електронний документ, що містить перелік заголовків до текстів електронних документів справи із зазначенням порядкових номерів, їх реєстраційних індексів, дат та найменування файлів відповідних електронних документів

 • електронний журнал

окремий реєстр системи електронного документообігу установи, що містить записи про зареєстровані документи, об’єднані за певною ознакою або групою ознак

 • електронна резолюція

накладена посадовою особою на електронний документ вказівка керівника виконавцю, яка зазначає стислий зміст прийнятого нею рішення щодо організації виконання електронного документа, на яку накладено електронний цифровий підпис зазначеної особи.

Електронна резолюція є єдиною допустимою формою реалізації доручень, виданих у електронній формі

 • електронна справа

електронна папка з електронними документами, з яких сформовано цю справу, та електронним внутрішнім описом, що включені до справи

 • електронний довідник

електронно-довідковий перелік прикладного характеру, в якому зібрано типові набори даних

 • електронне повідомлення

автоматично або у разі необхідності автоматизовано створена та передана в електронній формі інформація про доставку/ отримання/ відмову в реєстрації/ реєстрацію електронного документа адресатом та інше

 • індикатори стану виконання документів

визначені критерії етапів проходження документів в установі з метою їх моніторингу

 • контроль

комплекс заходів, що здійснюються для перевірки та оцінки виконання поставлених завдань (управлінських рішень)

 • система моніторингу

комплексна автоматизована система безперервного збору, обробки, систематизації та аналізу інформації про стан виконання управлінських рішень (електронних документів) в установі

 • опис справ в електронній формі

довідник в електронній формі, призначений для обліку та розкриття змісту одиниць зберігання, одиниць обліку, закріплення їх систематизації в межах архівного фонду

 • паперова копія оригіналу електронного документа

візуальне подання електронного документа у паперовій формі, яке засвідчене в порядку, встановленому Типовою інструкцією

 • підписання проекту електронного документа (підписання)

накладання уповноваженою особою (уповноваженими особами), зазначеною (зазначеними) у реквізитах підписувача такого документа, електронного цифрового підпису (підписів) на проект електронного документа для засвідчення факту його затвердження

 • погоджувач

посадова особа, що здійснює візування (погодження) проекту документа

 • правовий статус

набрання електронними даними юридичної сили

 • примірник електронного документа

файл, який містить набір даних, тотожний оригіналу електронного документа

 • проект електронного документа

документ в електронній формі до накладення електронного цифрового підпису уповноваженою особою (уповноваженими особами), зазначеною (зазначеними) у реквізитах підписувача такого документа

 • редакційна правка

будь-яке редагування проекту електронного документа, виконуване автором, погоджувачем або підписувачем

 • реєстратор

працівник служби діловодства установи, уповноважений на здійснення реєстрації вхідної та/або вихідної кореспонденції установи

 • реєстраційно-моніторингова картка

картка в електронній формі, що містить вичерпну інформацію про створення, одержання, проходження, виконання, відправлення, зберігання та знищення в установі документа незалежно від форми його створення

 • реквізит електронного документа

інформація, зафіксована в електронному документі та реєстраційно-моніторинговій картці для його ідентифікації, організації обігу та надання йому юридичної сили

 • система електронного документообігу установи

сукупність програмно-технічних засобів, призначених для автоматизованого виконання завдань щодо організації роботи з електронними документами у діловодстві установи

 • служба діловодства

структурний підрозділ або відповідальна особа установи, що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів, зберігання документаційного фонду або його частини до передавання на зберігання до архіву установи

 • служба контролю

підрозділ або посадова особа, відповідальні за здійснення моніторингу стану виконання управлінських рішень та контролю за відповідністю їх виконання поставленому завданню

 • службовий електронний документ

офіційно зареєстрований службою діловодства або відповідним чином засвідчений електронний документ, що одержаний чи створений установою у процесі її діяльності та складається з обов’язкових реквізитів

 • службова електронна пошта

електронна пошта (поштова скринька) працівника установи, сформована з використанням доменного імені у домені gov.ua для обміну управлінською інформацією, яка не має юридичної сили

період часу обов’язкового зберігання службового електронного документа, визначений номенклатурою справ установи на підставі нормативно-правових актів

 • уповноважена особа

посадова особа, яка наділена правом вчиняти дії та відповідає згідно із законодавством за наслідки їх вчинення

 • управлінська інформація

сукупність необхідних даних, які сприятимуть вирішенню управлінських рішень

 • управлінське рішення

будь-яке завдання, визначне посадовою особою або колегіальним органом в межах повноважень та спрямоване на досягнення поставлених цілей

 • формування електронних справ

групування виконаних електронних документів у справи відповідно до номенклатури справ установизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді