Стратегія впровадження гендерної рівності в закладах освіти

Як на практиці втілити основні аспекти Стратегії впровадження гендерної рівності в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, з чого почати і на що звернути увагу – про це далі

Приклад Стратегії впровадження гендерної рівності

Загальні відомості. 20 грудня 2022 року Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердив операційний план з її реалізації на 2022 - 2024 роки (Розпорядженння КМУ від 20 грудня 2022 р. № 1163-р). Тепер, згідно з Розпорядженням, щороку до 1 квітня, починаючи з 2023 року,  Міністерство освіти і науки має подавати інформацію КМУ про стан цієї реалізації в закладах освіти.

Ця Стратегія визначає базові принципи, цільові групи, стратегічні цілі та завдання щодо державної політики стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти. Її метою також є запобігання та протидія будь-якій дискримінації у сфері освіти для всіх учасників освітнього процесу на всіх рівнях освіти.

Упровадження принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти в Україні пов’язане з необхідністю подолати стереотипи за ознакою статі під час формування політики у сфері освіти. Нехтування відмінностями в умовах структурної нерівності призводить до невидимої дискримінації та неможливого розвʼязання проблеми дискримінованих груп.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1578-р Україна взяла на себе зобов’язання в п’яти сферах:

 • розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення;
 • навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків;
 • запобігання насильству;
 • зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків;
 • створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

Тому Стратегія базується на принципах:

 • змістового характеру (дотримання демократичних цінностей і свобод, рівності, справедливості, демократії, верховенства права, егалітарності (рівності прав і можливостей), поваги до людської гідності, доступності, недискримінації);
 • функціонального (системність, інклюзивність та широке, активне і значуще залучення жінок і чоловіків та всіх заінтересованих сторін до реалізації цієї Стратегії, проведення моніторингу та оцінки прогресу її реалізації, відкритість і прозорість, інноваційність, інтерсекційність та врахування потреб різних груп залежно від можливих додаткових підстав для дискримінації (раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак);
 • організаційного ( об’єктивність та обґрунтованість визначення проблем у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проведення оцінки їх масштабу, відповідність міжнародним нормам та зобов’язанням, оптимальність варіантів розв’язання проблем, орієнтація на кращі міжнародні стандарти та практики у сфері освіти, відкритість процесу реалізації положень цієї Стратегії та надійний механізм підзвітності, включаючи конкретність, досяжність цілей та вимірюваність очікуваних результатів її реалізації).

Реалізація державної політики та провадження просвітницької діяльності щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків здійснюються відповідно до Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” і спрямовані на:

 • утвердження гендерної рівності; недопущення дискримінації за ознакою статі;
 • застосування позитивних дій;
 • запобігання та протидію насильству за ознакою статі, у тому числі всім проявам насильства стосовно жінок;
 • забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;
 • забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків щодо поєднання професійних та сімейних обов’язків;
 • підтримку сім’ї, формування відповідального материнства і батьківства;
 • виховання і пропаганду серед населення України культури гендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у сфері освіти;
 • захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі.

Крім того, відповідно до реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної рівності, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти також передбачає:

 • запровадження проведення обов’язкової антидискримінаційної експертизи всього освітнього контенту;
 • проведення гендерного аудиту закладів освіти - 1 раз на три роки.

За даними  статистики. у сфері української  освіти представленість жінок становить близько 78,3 відсотка, проте кількість жінок і чоловіків відрізняється на різних ланках освітньої ієрархії та на різних рівнях освіти. Якщо у закладах дошкільної освіти 98,3 відсотка педагогічних працівників становлять жінки, у закладах вищої освіти чоловіки становлять практично половину викладацького складу. На жаль, в кадровому та освітньому менеджменті існує певна стереотипність за ознакою статі, що  є перешкодою для кар’єрного та професійного зростання працівниць/ працівників. Зафіксована тенденція зменшення частки жінок у сфері освіти із кар’єрним зростанням. Жінки в основному займають посади виховательок, учительок, викладачок. Серед директорів закладів загальної середньої освіти чоловіків майже 40 відсотків, серед ректорів закладів вищої освіти - 90 відсотків, серед міністрів освіти за роки незалежності України - 83,3 відсотка.

Однакове, на перший погляд, ставлення до осіб різної статі в умовах наявної гендерної стереотипізації насправді не надає рівних можливостей, а закріплює та відтворює нерівності.

Стратегія удосконалення освіти передбачає визначення ряду базових принципів, які сприятимуть прийняттю організаційних, управлінських та педагогічних рішень під час практичного застосування принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти.

Стратегія гендерної рівності в закладах освіти: алгоритм дій

І. З чого почати?  Починаємо, як правило, із  ознайомлення із змістом документу. Проглядаємо його увесь, виокремлюємо для себе ключові моменти - мету, цільову аудиторію, стратегічні цілі та завдання.

Отже, метою цієї Стратегії є забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія будь-якій дискримінації у сфері освіти, для всіх учасниць/учасників освітнього процесу, на всіх рівнях освіти шляхом запровадження змін у структурно-організаційному та змістовно-процесуальному аспекті.

Реалізація цієї Стратегії спрямована насамперед на такі цільові групи:

 • здобувачі освіти - вихованки/вихованці, учениці/учні, студентки/студенти, курсантки/курсанти, слухачки/слухачі, стажистки/стажисти, аспірантки/аспіранти (ад’юнктки/ад’юнкти), інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою її здобуття;
 • управлінський, педагогічний та науково-педагогічний персонал у сфері освіти, який забезпечує ефективність та якість її функціонування, від чиїх уявлень, поглядів, ідеалів, оцінок та переконань значною мірою залежить світогляд майбутніх поколінь;
 • батьки та законні представники здобувачок і здобувачів освіти, які здійснюють виховання дітей та молоді, формують їх уявлення про світ та є взірцем поведінки;
 • персонал органів управління освітою, який приймає управлінські та кадрові рішення, визначає умови для роботи закладів освіти, зокрема реалізує державну політику щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти.

Стратегічні цілі впровадження Стратегії

 1. Комплексне впровадження принципів, політики і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у нормативно-правових документах у сфері освіти як одне з ключових питань фундаментальних прав і пріоритетів у контексті євроінтеграції.

 Ця ціль реалізується через вирішення наступних завдань:

 • забезпечення дотримання принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час розроблення або внесення змін до вже існуючих нормативно-правових актів у сфері освіти, зокрема включення такого принципу до переліку пріоритетних напрямів діяльності та розвитку закладів освіти;
 • перегляд, оновлення і розроблення стандартів для всіх рівнів освіти, відповідних професійних стандартів шляхом визначення ціннісних орієнтирів, ключових компетентностей, результатів навчання з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • ведення документообігу з урахуванням принципів недискримінаційних мовлення/мови шляхом впровадження стратегій фемінізації, нейтралізації, уникнення андроцентризму та сексизму;
 • використання в діловодстві допустимих сучасними нормами української мови форм жіночого роду поряд із чоловічими відповідниками для позначення осіб різної статі;
 • забезпечення системного використання гендерно чутливого, недискримінаційних мовлення/мови під час ведення документообігу у сфері освіти.

Перша стратегічна ціль Стратегії передбачає проведення в колективах освітян гендерних соціальних аудитів, результати яких покликані зробити умови роботи колективів більш чутливими до потреб різних груп жінок і чоловіків. Фіксація ідей рівності у колективному договорі дозволяє мати додаткові зручності для осіб, які мають сімейні обов’язки, гнучкі умови праці та інші можливості для суміщення професійного та приватного життя.

 1. Посилення ролі закладів освіти у координації дій суб’єктів реалізації державної політики щодо запобігання та протидії насильству і дискримінації та вдосконалення освітнього процесу на засадах рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності, недискримінації, інклюзивності та протидії насильству, зокрема за ознакою статі.

Завданнями, спрямованими на досягнення цілі, є:

 • формування недискримінаційного освітнього середовища у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти,  створення безбар’єрного, інклюзивного середовища;
 • використання інноваційних педагогічних технологій, форм та методів навчання/виховання, що сприяють створенню та підтримці у навчанні/вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії, колегіальності та інклюзивності, унеможливлюють дискримінаційне (несправедливе, упереджене) ставлення один до одного всіх суб’єктів освітнього процесу;
 • формування та розвиток в учнівства та студентства уявлення про рівні права та можливості жінок і чоловіків, неповторну індивідуальність кожної особи;
 • сприяння у закладах дошкільної та середньої освіти освіти заохоченню хлопців і дівчат до спільної господарсько-побутової праці, спільних занять/ігор, спільного користування ігровим/навчальним інвентарем; організація та проведення спільних виховних заходів будь-якого рівня, що дасть змогу забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків шляхом зміни стереотипних ролей за ознакою статі;
 • формування у дітей, юнацтва і молоді особистісної і колективної культури щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, критичного і аналітичного мислення, навичок публічного виступу як важливого компонента самопрезентації та розвитку особистості та активізації молодіжної ініціативи із застосуванням недискримінаційної комунікації;
 • формування навичок безпечної взаємодії з інформаційно-комунікаційним середовищем, що надає доступ до принизливого контенту сексуального або насильницького характеру, який може бути шкідливим;
 • проведення у закладах дошкільної та загальної середньої освіти комплексної експертизи, зокрема антидискримінаційної експертизи навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами;
 • організація у закладах дошкільної освіти освітнього процесу, спрямованого на оволодіння дівчатами і хлопцями рядом варіативних моделей поведінки для їх успішної подальшої самореалізації; надання суб’єктам навчально-виховного процесу інформації щодо можливості професійного самовизначення без обмеження їх рамками “жіночих/чоловічих” професій;
 • Посилення компетенції і можливості професійної спільноти  фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розширення міжнародного співробітництва у напрямі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Завданнями, спрямованими на досягнення цілі, є:

 • інформаційна та науково-методична підтримка впровадження принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти,
 • організація просвітницької діяльності;
 • забезпечення взаємодії закладів освіти різного рівня з батьками, родиною, громадськістю;
 • розміщення на веб-сайтах закладів освіти інформації щодо реалізації цієї Стратегії.

Запобігання та протидія будь-якій дискримінації, впровадження практик інклюзивності у сфері освіти як основи для подолання наслідків військових дій і післявоєнної відбудови України.

Завдання:

 • підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівниць/працівників як сертифіковане навчання з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в обсязі не менше двох кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи;
 • посилення освітніх спроможностей щодо протидії насильству, в тому числі за ознакою статі, подолання його наслідків та забезпечення гарантій його неповторення шляхом впровадження спеціальних напрямів роботи психологічної, медичної та інших служб, розширення співпраці з правоохоронними органами та органами правосуддя;
 • професійна підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівниць/працівників щодо запобігання та протидії насильству, у тому числі за ознакою статі, шляхом виконання програм з позитивної взаємодії, педагогіки партнерства, педагогіки миру, соціально-емоційного та етичного навчання та подолання травм;
 • забезпечення паритетності відображення внеску жінок у перемогу як у військовій, так і цивільній сфері, в навчальних програмах та освітньому середовищі;
 • забезпечення військової, національно-патріотичної підготовки в закладах освіти різного рівня, позбавлення стереотипних уявлень про роль жінок і чоловіків;
 • популяризація моделей соціальної поведінки, що передбачають рівний розподіл сімейних та побутових обов’язків;
 • посилення соціального захисту освітян, переважна більшість яких є жінками, зокрема у системі дошкільної, початкової та повної загальної середньої освіти, в умовах безпекових викликів, відновлення після воєнного вторгнення.

ІІ. Складаємо Операційний план заходів на 2023—2024 роки. Після вивчення ключових аспектів Стратегії приступаємо до складання плану. Радимо його структурувати за стратегічними цілями. Це дасть змогу конкретизувати втілення завдань відповідно до запитів закладу.  отже пропонуємо таку схему плану:

 

Ціль і  завдання

І

Комплексне впровадження принципів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у нормативно- правових документах

№ з.п.

Зміст заходів

Термін виконання

відповідальні

примітка

1.

Моніторинг локальних документів з даного питання, що регламентують освітню, організаційну, фінансово-господарську діяльність закладу

Січень 2023р

Директор,

методист (для ЗДО)

директор, Завучі з навчально-вих. роботи (для ЗЗСО)

Результат моніторингу:

виявлено- не виявлено ;внесені зміни, тощо.

2.

Ведення документообігу з урахуванням принципів недискримінації мовлення / мови, впровадивши стратегію фемінізації, нейтралізації, уникнення андроцентризму та сексизму

Пр. року

Педагогічні

працівники

закладу

Обговорення результатів перевірки на педралі (нараді), тощо

3.

Розроблення практичних рекомендацій з питань недискримінаційного мовлення і ознайомлення з ними педагогічних працівників  закладу

Лютий 2023р

Психолог

(методист закладу)

Робоча нарада, засідання методоб’єднання, тощо

ІІ.

Вдосконалення освітнього процесу на засадах рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності, недискримінації, інклюзивності та протидії насильству, зокрема за ознакою статі.

1.

Провести дослідження психолого - соціальних аспектів ґендерного виховання учнів  у  закладі та стану ґендерного насильства у молодіжному середовищі;

Протягом січня-березня

2023р.

Психолог (соціальний педагог, методист ЗДО,…)

Оприлюднення результатів на засіданнях робочих груп, нарадах і т.п.

2

Скласти і затвердити план проведення уроків (занять) гендерної рівності

Січень

2023р.

Завуч з вих роботи, (методист ЗДО),

педпрацівники закладу

 

 

III. Складаємо і ухвалюємо Стратегію впровадження гендерної рівності закладу

На основі Операційного плану заходів складаємо Проєкт Стратегії закладу, враховуючи його діяльність в перспективі. Радимо  структуру документу зберегти у відповідності до державного, використовуючи ті ж розділи.

І. Загальні питання

ІІ. Цільові групи

ІІІ. Актуальність розроблення Стратегії та виконання заходів

ІV. Стратегічні цілі та показники їх досягнення

V. Прикінцеві положення.

Складаємо відповідно до специфіки роботи закладу.

ІV.Обговорюємо Проєкт у колективі.

V. Затверджуємо Стратегію закладу.

VІ. Публікуємо Стратегію на офіційному сайті закладу.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді