Посадова інструкція вихователя ЗДО

Вам у поміч матеріали, щоб укласти посадову інструкцію вихователя.

Зразки договорів про закупівлю у сфері організації харчування: СКАЧАТИ

І. Загальні положення

1. Посадову інструкцію розроблено на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя дошкільного навчального закладу та Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженим Постановою КМ України від 12.03.2003 р. № 305, статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами. Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільному навчальному закладі.

1.1. На посаду вихователя дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну повну вищу або середню (неповну вищу) педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста, а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

1.2. Вихователь дошкільного навчального закладу призначається наказом.

1.3. Вихователь підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу або особі, яка його замінює.

1.4. У своїй діяльності керується:

– Конституцією України;

– указами Президента України, рішеннями Уряду України;

– Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про мови”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, “Про дорожній рух”;

– Державною національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”);

– Конвенцією про права дитини;

– Положенням про дошкільний навчальний заклад;

– Національною доктриною розвитку освіти;

– Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

– Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу;

– правилами та нормами з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;

– методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують науково-методичну діяльність дошкільного навчального закладу.

1.5. Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.6. Замінює тимчасово відсутнього вихователя на основі годинної оплати та по тарифікації (залежно від терміну заміни, за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно із чинним законодавством.

1.7. Може за наявності відповідного наказу вищого органу управління освіти тимчасово виконувати обов’язки завідувача, вихователя-методиста.

ІІ. Завдання та обов’язки вихователя дошкільного навчального закладу

Вихователь:

2.1. Несе повну відповідальність за охорону життя та здоров’я, виховання й навчання дітей своєї вікової групи відповідно до статуту дошкільного навчального закладу, програм виховання та навчання в дошкільному навчальному закладі.

2.2. Здійснює планування своєї роботи. Веде обов’язкову документацію згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. №1059

– план роботи;

– книгу відомостей про дітей та їхніх батьків;

– журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми;

– листок здоров’я вихованців.

- картотеку дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми)

2.3. Своєчасно та регулярно надає адміністрації план роботи (перспективний, календарний) для затвердження (не пізніше 5-го числа кожного місяця).

2.4. Здійснює освітню та оздоровлювальну роботу, враховуючи вікові особливості дітей.

2.5. Забезпечує разом із медичним персоналом збереження та зміцнення здоров’я вихованців, регулярно інформує батьків про стан здоров’я дітей.

2.6. Регулярно проводить оздоровлювальні та загартувальні заходи, рекомендовані медичним персоналом та відповідно до системи оздоровлювальної роботи в дошкільному навчальному закладі.

2.7. Сприяє створенню сприятливої атмосфери та психологічного клімату в групі для фізичного, психологічного, інтелектуального розвитку кожної дитини.

2.8. Вивчає особливості розвитку кожної дитини, стан її здоров’я, емоційне самопочуття, висвітлює отримані результати в моніторингу.

2.9. Реалізує індивідуальний оздоровлювальний та освітній маршрут кожного вихованця.

2.10. Організовує виконання режиму дня. Старанно готується до занять, свят.

2.11. Допомагає кожному вихованцю адаптуватися в колективі, зайняти соціальний статус серед однолітків, що задовольняє його.

2.12. Організовує, з урахуванням вікових особливостей, роботу дітей із самообслуговування, дотримання вимог з охорони праці та техніки безпеки.

2.13. Будує відносини з вихованцями на основі співдружності, поваги до особистості дитини та надає їм свободу розвитку відповідно до їхніх індивідуальних особливостей.

2.14. Організовує роботу із забезпечення розвивального середовища в групі, бере участь у його перетворенні відповідно до вікових потреб дітей, рівня їхнього розвитку та вимог програми, за якими працює дошкільний навчальний заклад.

2.15. Організовано передає дітей вихователю, що замінює його, з відповідними (за наявності) зауваженнями й пропозиціями.

2.16. Інструктує, в доступній для дітей формі, з питань охорони праці та техніки безпеки на заняттях та в індивідуальній діяльності.

2.17. Оперативно інформує завідувача дошкільного навчального закладу про кожний нещасний випадок, разом з медсестрою здійснює заходи з надання першої допомоги.

2.18. Постійно підвищує свою професійну кваліфікацію, вивчає методичну літературу. Бере участь у роботі педради дошкільного навчального закладу, методичних об’єднаннях дошкільного навчального закладу, району.

2.19. Проводить якісний ранковий фільтр, приймає дітей від батьків у встановленому порядку.

2.20. Забезпечує взаємодію з батьками. Проводить групові збори, консультації для батьків, оформляє інформаційний матеріал, веде групову й індивідуальну роботу з батьками з питань виховання дітей у сім’ї.

2.21. Дотримується етичних норм поведінки в дошкільному навчальному закладі, у побуті, загальних місцях, які відповідають суспільному становищу педагога.

2.22. Несе відповідальність за збереження матеріальних цінностей, що знаходяться в групі, на майданчику дошкільного навчального закладу.

2.23. Дбає про особисту безпеку й здоров’я, а також про безпеку й здоров’я людей, що оточують у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користується засобами колективного та індивідуального захисту.

2.25. Виконує вимоги статуту, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору.

2.26. Дотримується педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважає гідність дитини та її батьків.

2.27. Забезпечує емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

2.28. Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її іншим особам за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.29. Виконує накази та розпорядження адміністрації.

2.30. Впроваджує в освітньо-виховний процес інновації й методики, бере участь в оснащенні групових приміщень необхідним дидактичним та демонстраційним матеріалом відповідно до розділів програми.

2.31. Своєчасно проходить медичний огляд.

2.32. Вміє користуватися засобами пожежогасіння, володіє навичками надання першої медичної допомоги.

2.33. Дотримується санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання приміщень груп, організації харчування, культурно-гігієнічних навичок.

IІІ. Права вихователя в садочку

Вихователь має право:

3.1. На рівність у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2. На отримання роботи згідно з документом про освіту.

3.3. На звільнення з роботи за власною ініціативою згідно із чинним трудовим законодавством.

3.4. На отримання відповідної зарплати за працю з доплатами й надбавками згідно із чинним законодавством.

3.5. На матеріальне забезпечення у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, у старості.

3.6. На матеріальну допомогу і винагороду згідно із чинним законодавством та Статутом дошкільного навчального закладу.

3.7. Звертатися до суду для захисту своїх трудових прав.

3.8. На щорічну оплачувану відпустку згідно із графіком.

3.9. На відпустку по догляду за дитиною віком до 3–6 років.

3.10. На відпустку 7-ми календарних днів як одинока мати згідно з Законом України “Про відпустки”.

3.11. На відпустку без збереження заробітної плати 14-ти календарних днів згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.12. На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми.

3.13. На участь у роботі органів самоврядування закладу.

3.14. На підвищення фахового рівня шляхом проходження чергової курсової підготовки (один раз на п’ять років), участь у методичних об’єднаннях тощо.

3.15. На підвищення кваліфікаційного рівня, шляхом атестації відповідно до освітнього рівня, фахової майстерності згідно з Положенням про атестацію педагогічних кадрів.

3.16. На проведення, у встановленому порядку, науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи.

3.17. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного навчального закладу.

3.18. Одержувати заохочення та нагороди за старанне й зразкове виконання своїх службових обов’язків.

3.19. Входити в об’єднання професійних спілок та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

3.20. На захист професійної честі та власної гідності.

3.21. Користуватися іншими правами, що не суперечать законодавству України.

3.22. Отримувати консультативну допомогу від завідувача, вихователя-методиста, практичного психолога та інших спеціалістів дошкільного навчального закладу.

3.23. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, давати пояснення щодо змісту цих документів.

3.24. Працювати за сумісництвом.

Що змінити у посадових інструкціях через коронавірус

ІV. Відповідальність

У встановленому законодавством України порядку
вихователь відповідає:

4.1. За життя та здоров’я дітей, дотримання їхніх прав та свобод на підставі законодавства України.

4.2. Дисциплінарно – в порядку, визначеному трудовим законодавством, за:

– невиконання або неналежне виконання без поважних причин статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку, законних розпоряджень завідувача дошкільного навчального закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, в тому числі невиконання наданих прав;

– невідповідне використання форм, методів та заходів в організації освітнього процесу віковим, психофізичним можливостям дітей;

– реалізацію освітніх програм з низькою якістю та в неповному обсязі;

– неякісну підготовку дошкільного навчального закладу до навчального року та літньої оздоровлювальної кампанії;

– збитки, завдані дошкільному навчальному закладу або учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків;

– невиконання, порушення цієї посадової інструкції;

– грубе порушення трудових обов’язків. Як вид дисциплінарного покарання – звільнення із займаної посади.

4.3. За дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, санітарних норм і правил, виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу.

4.4. За збереження закріпленого за ним майна.

V. Повинен знати:

5.1. Дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну, правила охорони життя й зміцнення здоров’я дітей.

5.2. Цілі, принципи, зміст виховання та навчання дошкільнят.

5.3. Методи, форми, засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, занять, праці дітей, відповідні програмно-методичні матеріали і документи, досвід провідних педагогів.

5.4. Індивідуальні характеристики вихованців.

5.5. Соціальні, культурні, інші умови навчально-виховного процесу.

5.6. Організацію управління.

5.7. Законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання й виховання.

5.8. Державну мову.

VІ. Кваліфікаційні вимоги до вихователя в дитячому садочку

6.1. Вихователь повинен мати повну вищу або середню педагогічну освіту, бути професійно компетентним, забезпечувати нормативні рівні й стандарти виховання та навчання дітей дошкільного віку, відповідати загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

6.2. Вихователь ІІ категорії повинен мати повну вищу педагогічну освіту, як правило, зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, виявляти достатній професіоналізм, використовувати сучасні форми, методи виховання й навчання дітей, досягати вагомої результативності у педагогічній діяльності, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 3-х років.

6.3. Вихователь І категорії повинен мати повну вищу педагогічну освіту, як правило, зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, виявляти ґрунтовну професійну компетентність, добре володіти ефективними формами, методами виховання й навчання дітей, досягати значних результатів у розв’язанні педагогічних завдань, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 5-ти років.

6.4. Вихователь вищої категорії повинен мати повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, виявляти високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіти ефективними формами, методами виховання й навчання дітей, забезпечувати високу результативність, якість своєї праці, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 8-ми років.

VІІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

Вихователь:

7.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком.

7.2. Зобов’язаний вчасно повідомляти завідувача дошкільного навчального закладу про свою хворобу, або іншу причину неявки на роботу.

7.3. Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією дошкільного навчального закладу.

7.4. Взаємодіє з батьками вихованців або особами, які їх замінюють.

7.5. Отримує від адміністрації дошкільного навчального закладу матеріали нормативно-правового та організаційного методичного характеру, знайомиться під підпис з відповідними документами.

7.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, що входять в його компетенцію, з адміністрацією, педагогічними працівниками та іншими спеціалістами дошкільного навчального закладу.

7.7. Терміново інформує завідувача дошкільного навчального закладу та відповідні служби про всі нещасні випадки, пов’язані з життям та здоров’ям дітей.

Усі посадові інструкції за посадами ЗДОзміст

Сертифікація в системі базової освіти