Заповнення атестацiйного листа

До вашої уваги — рекомендацiї щодо заповнення атестацiйного листа педагогічного працівника

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Інформацiя, яку слiд вказати в атестацiйному листi

Рекомендацiї щодо заповнення атестацiйного листа

I. Загальнi данi

Педагогiчний працiвник, що атестується

Прiзвище, iм’я, по батьковi вказуйте повнiстю вiдповiдно до запису в паспортi

Дата народження

Укажiть число, мiсяць i рiк народження

Посада, яку займає педагогiчний працiвник, стаж роботи на займанiй посадi на час атестацiї

Назву посади вказуйте вiдповiдно до запису в трудовiй книжцi. Обов’язково зазначайте повну назву загальноосвiтнього навчального закладу, у якому педагогiчний працiвник обiймає цю посаду. Вкажiть кiлькiсть повних рокiв роботи на займанiй у цьому навчальному закладi посадi на час атестацiї

Загальний стаж педагогiчної дiяльностi (роботи за спецiальнiстю)

Обов’язково перевiрте за записами у трудовiй книжцi, чи правильно пiдраховано педагогiчний стаж i стаж роботи за спецiальнiстю

Освiта (освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень, найменування навчального закладу, рiк його закiнчення, спецiальнiсть)

Інформацiя про освiту вкрай важлива. Адже освiтнiй рiвень педагогiчного працiвника безпосередньо впливає на результат атестацiї, зокрема:

 • за наявностi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста або бакалавра (неповна або базова вища освiта) педагогiчним працiвникам за результатами атестацiї встановлюються тарифнi розряди;
 • освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень спецiалiста чи магiстра (повна вища освiта) є однiєю з умов присвоєння педагогiчним працiвникам квалiфiкацiйних категорiй та педагогiчних звань.

Тому, заповнюючи графу «Освiта», правильно вказуйте освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень педагогiчного працiвника, який атестується, та квалiфiкацiю, що зазначенi у дипломi про здобуття особою вищої освiти та квалiфiкацiї за певним .

Не слiд вносити данi зi слiв педагогiчного працiвника, який атестується, чи керуючись iнформацiєю, викладеною у його заявi. Адже, крiм рiвня освiти, має значення спецiальнiсть, за якою вона здобута

Науковий ступiнь (вчене звання)

Вкажiть науковий ступiнь педагогiчного працiвника (доктор наук, кандидат наук), вчене звання (професор, доцент, старший науковий спiвробiтник) або зазначте їх вiдсутнiсть (не має)

Пiдвищення квалiфiкацiї протягом останнiх 5 рокiв (з якої спецiальностi, номер та дата видачi документа, що пiдтверджує пiдвищення квалiфiкацiї)

Тут слiд вказати повну назву навчального закладу, в якому педагогiчний працiвник пройшов курси пiдвищення квалiфiкацiї, дату їх проходження та номер документа, що пiдтверджує пiдвищення квалiфiкацiї. Цi данi необхiдно вносити до атестацiйного листа згiдно iз записами у документi про пiдвищення квалiфiкацiї. Якщо у мiжатестацiйний перiод працiвник здобув другу повну вищу педагогiчну освiту або пiдвищив освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень, то замiсть iнформацiї про пiдвищення квалiфiкацiї слiд внести данi про те, який вищий навчальний заклад вiн закiнчив, номер i дату отримання диплома про здобуття вищої освiти, освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень та квалiфiкацiю, зазначенi у дипломi ( , далi — Типове положення)

Дата та результати проведення попередньої атестацiї

Заповнюйте цю графу вiдповiдно до рiшення атестацiйної комiсiї, яке зазначено в атестацiйному листi за результатами попередньої атестацiї

Характеристика дiяльностi педагогiчного працiвника у мiжатестацiйний перiод

, який атестується, має давати повне уявлення про рiвень його фахової квалiфiкацiї, результативнiсть роботи, вiдображати якiсть виконання працiвником посадових обов’язкiв, його професiйнi досягнення, мiстити данi про участь у роботi методичних об’єднань, його морально-етичнi якостi тощо. Характеристика має бути об’єктивною та стислою. До характеристики працiвника заносять результати вивчення його професiйної дiяльностi атестацiйною комiсiєю, а також данi, що мiстяться у характеристицi, складенiй керiвником загальноосвiтнього навчального закладу, якщо вони не суперечать результатам вивчення його дiяльностi атестацiйною комiсiєю.

Характеристика керiвних кадрiв додатково має мiстити вiдомостi про ставлення до пiдлеглих, здатнiсть органiзувати педагогiчний колектив для досягнення певних завдань, вмiння приймати вiдповiдальнi рiшення

II. Результати атестацiї педагогiчного працiвника*

Рiшення атестацiйної комiсiї

У цiй графi слiд вказати повну назву атестацiйної комiсiї, наприклад:

Рiшення атестацiйної комiсiї загальноосвiтнього навчального закладу І–ІІІ ст. № 111 м. Києва: _______________________________________________________________

Рiшення атестацiйної комiсiї ( ) необхiдно формулювати чiтко i лаконiчно, орiєнтуючись на вказанi в атестацiйному листi формулювання:

 • вiдповiдає займанiй посадi;
 • не вiдповiдає займанiй посадi;
 • вiдповiдає займанiй посадi за умови виконання певних заходiв;
 • вiдповiдає ранiше присвоєному педагогiчному званню

За результатами атестацiї: присвоїти квалiфiкацiйну категорiю

У цiй графi можуть бути такi формулювання:

 • встановити вiдповiдний тарифний розряд;
 • присвоїти квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст першої категорiї»;
 • вiдповiдає ранiше присвоєнiй квалiфiкацiйнiй категорiї «спецiалiст другої категорiї»

Порушити клопотання перед атестацiйною комiсiєю вищого рiвня

У цiй графi можуть бути такi формулювання:

 • про присвоєння квалiфiкацiйної категорiї «спецiалiст вищої категорiї» та/або педагогiчного звання;
 • про вiдповiднiсть працiвника ранiше присвоєнiй квалiфiкацiйнiй категорiї «спецiалiст вищої категорiї», та/або вiдповiднiсть працiвника ранiше присвоєному педагогiчному званню.

Якщо клопотання не порушується, слiд так i вказати — «не порушувати»

Результати голосування:
кiлькiсть голосiв: за_____, проти_____, утримались_____.

Кiлькiсть голосiв слiд зазначити у цифровiй i словеснiй формi, скажiмо:

Результати голосування: кiлькiсть голосiв: за 8 (вiсiм),проти0 (нуль), утримались 1 (один).

Рекомендацiї атестацiйної комiсiї (зазначення заходiв, за умови виконання яких працiвник вважається таким, що вiдповiдає займанiй посадI):

У цiй графi вказують перелiк конкретних заходiв, визначених атестацiйною комiсiєю , наприклад:

 • до 31 грудня 2013 року пройти курси пiдвищення квалiфiкацiї;
 • до 1 листопада 2013 року пiдготувати i провести вiдкритий урок iз застосуванням iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй;
 • пiдготувати доповiдь до засiдання методичного об’єднання вчителiв бiологiї з питань органiзацiї вивчення бiологiї у 9 класi.

Або тут роблять запис «рекомендацiї не надавати»

III. Результати атестацiї атестацiйною комiсiєю II (III) рiвня**

Рiшення атестацiйної комiсiї

У цiй графi слiд вказати повну назву атестацiйної комiсiї вищого рiвня, наприклад:

Рiшення атестацiйної комiсiї управлiння освiти Дарницької районної у мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї: ___________________________________________________________________

Тут можуть бути такi формулювання:

 • присвоїти квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст вищої категорiї»;
 • вiдповiдає ранiше присвоєнiй квалiфiкацiйнiй категорiї «спецiалiст вищої категорiї»;
 • присвоїти педагогiчне звання «вчитель-методист»;
 • присвоїти педагогiчне звання «старший вчитель»;
 • присвоїти педагогiчне звання «педагог-органiзатор-методист»;
 • присвоїти педагогiчне звання «практичний психолог — методист»

За результатами атестацiї керiвних кадрiв навчальних закладiв атестацiйнi комiсiї ухвалюють такi рiшення:

 • керiвник (заступник керiвника) вiдповiдає займанiй посадi;
 • керiвник (заступник керiвника) вiдповiдає займанiй посадi за умови виконання ним заходiв, визначених атестацiйною комiсiєю;
 • керiвник (заступник керiвника) не вiдповiдає займанiй посадi;
 • рекомендувати для призначення на посаду керiвника;
 • рекомендувати для зарахування до кадрового резерву

Результати голосування:
кiлькiсть голосiв: за_____, проти_____, утримались_____.

Кiлькiсть голосiв слiд зазначити у цифровiй i словеснiй формi, скажiмо:

Результати голосування: кiлькiсть голосiв: за 8 (вiсiм),проти 0 (нуль),утримались 1 (один).

IV. Результати розгляду апеляцiй на рiшення атестацiйних комiсiй I та II рiвнiв***

Результати голосування: кiлькiсть голосiв: за_____, проти_____, утримались_____.

Кiлькiсть голосiв слiд зазначити у цифровiй i словеснiй формi, скажiмо:

Результати голосування: кiлькiсть голосiв: за 4 (чотири),проти 0 (нуль),утримались 1 (один).

*Роздiл ІІ атестацiйного листа пiдписують голова та всi члени атестацiйної комiсiї. Вказується дата атестацiї. Пiдпис голови атестацiйної комiсiї завiряється печаткою. Рiшення атестацiйної комiсiї повiдомляється педагогiчному працiвнику одразу пiсля її засiдання пiд пiдпис ).

**Роздiл ІІІ атестацiйного листа заповнює атестацiйна комiсiя, яка присвоює квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст вищої категорiї», визначає вiдповiднiсть ранiше присвоєнiй квалiфiкацiйнiй категорiї «спецiалiст вищої категорiї» та присвоює педагогiчне звання за клопотанням атестацiйних комiсiй І рiвня. Пiд цим роздiлом голова та всi члени атестацiйної комiсiї мають поставити пiдписи. Слiд вказати дату атестацiї. З рiшенням атестацiйної комiсiї потрiбно ознайомити педагогiчного працiвника пiд пiдпис.

***Роздiл IV атестацiйного листа заповнює атестацiйна комiсiя вищого рiвня у разi подання апеляцiї. Роздiл мають пiдписати голова та всi члени атестацiйної комiсiї. Також слiд вказати дату атестацiї. З рiшенням атестацiйної комiсiї потрiбно ознайомити педагогiчного працiвника пiд пiдпис.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді