Вiдрахування дитини, яка не вiдвiдувала дошкiльний навчальний заклад тривалий перiод без поважних причин

Дитина не вiдвiдувала дошкiльний навчальний заклад бiльше трьох мiсяцiв без поважних причин. Чи можна вiдрахувати дитину з дошкiльного навчального закладу, письмово попередивши її батькiв за 10 календарних днiв?

Вiдповiдно до керiвництво дошкiльним навчальним закладом здiйснює його директор (завiдуючий).

Питання прийому та вiдрахування дiтей дошкiльних навчальних закладiв регламентованi (далi — Положення № 305).

Згiдно з вiдрахування дитини з дошкiльного навчального закладу державної та комунальної форми власностi може здiйснюватися:

  • за бажанням батькiв або осiб, якi їх замiнюють;
  • на пiдставi медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливiсть її подальшого перебування у дошкiльному навчальному закладi даного типу;
  • у разi несплати без поважних причин батьками або особами, якi їх замiнюють, плати за харчування дитини протягом двох мiсяцiв.

Адмiнiстрацiя дошкiльного навчального закладу зобов’язана письмово повiдомити батькiв або осiб, якi їх замiнюють, про вiдрахування дитини не менш як за 10 календарних днiв.

Увага!

Забороняється безпiдставне вiдрахування дитини з дошкiльного навчального закладу

Водночас визначено, що за дитиною зберiгається мiсце в дошкiльному навчальному закладi державної та комунальної форм власностi у таких випадках:

  • хвороба дитини;
  • карантин у дошкiльному навчальному закладi;
  • санаторне лiкування дитини;
  • вiдпустки батькiв або осiб, якi їх замiнюють;
  • невiдвiдування у лiтнiй оздоровчий перiод (75 днiв).

У конкретному випадку дитина не вiдвiдувала дошкiльний навчальний заклад бiльше трьох мiсяцiв без поважних причин. З одного боку, пiдстав для збереження мiсця за цiєю дитиною у дошкiльному навчальному закладi немає, але з iншого — у не передбачено, що дитину можна вiдрахувати з дошкiльного навчального закладу, якщо вона не вiдвiдувала його тривалий перiод без поважних причин.

Зважаючи на те, що Статут дошкiльного навчального закладу та Правила внутрiшнього розпорядку є основними локальними документами дошкiльного навчального закладу, у яких конкретизують рiзнi питання його дiяльностi, то й зокрема питання вiдрахування дiтей та збереження за ними мiсця можна врегулювати у цих документах.

Згiдно з пiд час прийому дитини до дошкiльного навчального закладу керiвник зобов’язаний ознайомити батькiв або осiб, що їх замiнюють, iз статутом дошкiльного закладу, iншими документами, що регламентують його дiяльнiсть.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді