Відповіді на поширені запитання про трудові відносини в умовах воєнного стану

Мінекономіки підготувало відповіло на поширені питання про трудові відносини в умовах воєнного часу.

Дії роботодавця під час воєнного стану

Як оформити працівників, які покинули територію бойових дій, не можуть вийти на роботу?

Якщо роботу можна виконувати віддалено, за допомогою ІКТ, доцільно перевести працівника на дистанційку.

Дистанційна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі, зокрема у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру (частина одинадцята ст. 602 КЗпП). З таким наказом (розпорядженням) працівника слід ознайомити протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи.

Якщо працівник не може виконувати дистанційну роботу через відсутність інтернету, то на думку Мінекономіки, це не можна розглядати як порушення трудової дисципліни.

Якщо трудовий договір про дистанційну роботу з працівником не уклали, а працівника наказом перевели на дистанційку, Мінекономіки рекомендує ознайомити працівника з наказом, повідомленнями, дорученнями, завданнями та іншими документами роботодавця заздалегідь домовитися про комунікацію та взаємодію між сторонами під час виконання дистанційної роботи.

Що робити, якщо працівник не може вийти на роботу і не може виконувати її дистанційно?

Доцільно надати працівникам оплачувані відпустки (щорічні, соціальні), а також відпустки без збереження заробітної плати.

Як оформити відсутність працівників, які покинули свої робочі місця на території ведення бойових дій? Як їх табелювати?

У цій ситуації табелюйте відсутність працівників умовним позначенням «НЗ» («відсутність з нез’ясованих причин») або «І» («інші причини неявки»). Після того, як з’ясуєте обставини та виявите, що причини відсутності були поважні, табель обліку використання робочого часу можна скорегувати.

Що робити, якщо заклад не може працювати?

Оголошуйте простій. Це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ст. 34 КЗпП).

У разі простою працівників можна перевести за їх згодою з урахуванням спеціальності та кваліфікації на іншу роботу у тому самому закладі або в інший, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.

Час простою не з вини працівника оплачуйте з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові окладу (ст. 113 КЗпП). Доплата до рівня мінімальної зарплати при простої не здійснюється.

Чи можна працівника, який не з’являється на роботі внаслідок бойових дій, направити «заднім числом» у відпустку, зокрема карантинну?

Ні. Проте час неявки працівника у табелі обліку використання робочого часу доцільно відмічати умовним позначенням «І» — інші причини неявок або «НЗ» — неявка з нез’ясованих причин.

Працівників, які не виходять на роботу внаслідок воєнних дій та пов’язаних з ними обставин, не можна звільнити за підставою «прогул».

Якщо не було оголошено простою, у такому випадку за працівниками зберігаються робоче місце та посада.

Чи штрафуватиме Держпраці за порушення законодавства зараз, якщо виявить його після закінчення воєнного часу?

Торгово-промислова палата України (ТПП) повідомила про засвідчення факту настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року.

Згідно з частиною першою статті 9 Цивільного кодексу України (ЦК) Положення цього кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства.

Відповідно до частини першої статті 617 ЦК особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

З огляду на вищевикладене, вважаємо, що в умовах воєнного стану положення ЦК щодо звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання має застосовуватися і до зобов’язань за трудовими відносинами.

Звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання внаслідок форс-мажорних обставин (непереборної сили) не звільняє від виконання самого зобов’язання. Після усунення вищезгаданих обставин, особа зобов’язана виконати всі свої зобов’язання перед іншою стороною.

Які гарантії забезпечити працівникам закладів освіти, які долучилися до територіальної оборони

Як оформлювати мобілізованих і добровольців територіальної оборони? Які виплати їм належать?

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток.

Підготовлено за інформацією Урядового порталузміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді