Типові навчальні плани для 5-9 класів НУШ

У навчальному плані освітньої програми заклад освіти відображає перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для реалізації кожної освітньої галузі.

 

 

Як провести тарифікацію педагогів

Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 19.02.2021 № 235), розроблена відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти на продовження реформи «Нова українська школа».

Типова освітня програма (ТОП) вводиться в дію поетапно за навчальними роками:

 • 2022/2023 — у 5-х кл.;
 • 2023/2024 — у 6-х кл.;
 • 2024/2025 — у 7-х кл.;
 • 2025/2026 — у 8-х кл.;
 • 2026/2027 — у 9-х кл.

Цифрові технології у роботі з документами: ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

Освітня програма базової середньої освіти

ТОП включає:

 • варіанти типових навчальних планів;
 • перелік модельних навчальних програм;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
 • опис інструментарію оцінювання.

Освітня програма закладу загальної середньої освіти, розроблена на основі ТОП, містить, зокрема:

 • навчальний план

ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім української мови та фізичної культури) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами

 • перелік модельних навчальних програм

використовуються ЗЗСО в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому, ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами

Рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за освітніми галузями та роками навчання визначено відповідно до базових навчальних планів (додаток 23 Державного стандарту).

За 5-денного навчального тижні кількість годин на тиждень становить для учнів:

 • 5-го кл. — 28 год.;
 • 6-го кл. — 31 год.;
 • 7-го кл. — 32 год.;
 • 8-го кл. — 33 год.;
 • 9-го кл. – 33 год.

Типові навчальні плани

Типові навчальні плани для реалізації кожної освітньої галузі містять:

 • орієнтовні переліки:
  • навчальних предметів та інтегрованих курсів;
  • міжгалузевих інтегрованих курсів;
 • рекомендований розподіл навчального навантаження за роками навчання між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для вивчення;
 • додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

 

ЗЗСО визначає:

 • перелік навчальних предметів та/або інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі;
 • предмети/курси варіативного освітнього компоненту з урахуванням освітніх потреб учнів, що відображається у навчальному плані освітньої програми закладу освіти.

Навчальне навантаження у типових навчальних планах орієнтоване на «рекомендований» навчальний час, визначений базовим навчальним планом Державного стандарту для вивчення певної освітньої галузі на адаптаційному та предметному циклах навчання базової середньої освіти.

ЗЗСО визначає кількість навчальних годин на вивчення:

 • інтегрованих курсів — самостійно з урахуванням навчального навантаження на відповідні навчальні предмети у типовому навчальному плані;
 • кожної освітньої галузі — в межах заданого діапазону «мінімального» та «максимального» навчального навантаження.

Різницю між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин (резерв навчальних годин) у кожній освітній галузі можна перерозподіляти між освітніми компонентами цієї освітньої галузі або на інші освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти (незалежно від освітньої галузі).

Кількість навчальних годин, визначена у навчальному плані на вивчення вибіркових освітніх компонентів, не включають до максимального показника навчального навантаження, передбаченого на ту чи ту освітню галузь.

Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів, курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі, проведення індивідуальних консультацій та групових занять ЗЗСО розподіляє самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, відображаючи в освітній програмі.

Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей у навчальному плані не перевищує річної кількості навчальних годин, фінансованих із бюджету (без урахування поділу на групи), визначеної базовим навчальним планом, з дотриманням вимог гранично допустимого річного навчального навантаження учнів.

 

Типовий навчальний план для 5-9 класів ЗЗСО з навчанням українською мовою

Кількість навчальних годин для вивчення української мови у навчальному плані не може бути меншою, ніж у типовому навчальному плані.

Уроки з фізкультури обов'язкові і проводяться мінімум тричі на тиждень, що відображається у навчальному плані для кожного класу.

Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі визначає ЗЗСО самостійно у межах заданого діапазону. Різниця між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин (резерв навчальних годин) у кожній освітній галузі може бути перерозподілена між освітніми компонентами цієї освітньої галузі, або на інші освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти.

Кількість навчальних годин, визначена у навчальному плані на вивчення вибіркових освітніх компонентів, не включається до максимального показника, виділеного на ту чи ту освітню галузь.

Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не перевищує річної кількості навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи), визначеної базовим навчальним планом, з дотриманням вимог гранично допустимого річного навчального навантаження учнів.

Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів, курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі, проведення індивідуальних консультацій та групових занять ЗЗСО розподіляє самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, відображаючи в освітній програмі.

ЗЗСО може запроваджувати як галузеві, так і міжгалузеві навчальні предмети (інтегровані курси), зміст яких формує шляхом упорядкування в логічній послідовності результатів навчання кількох освітніх галузей або окремих їх складників. Ці навчальні предмети (інтегровані курси) вивчаються за модельними навчальними програмами або за навчальними програмами, затвердженими педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів в обсязі не меншому, ніж передбачено Державним стандартом та/або відповідними модельними навчальними програмами.

Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів ЗЗСО визначає самостійно з огляду на навчальне навантаження, визначене на відповідні навчальні предмети у типовому навчальному плані.

ЗЗСО може планувати вивчення певного предмета або курсу концентровано.

Предмети та курси з навчальним навантаженням 0,5 год./тиждень вивчаються протягом семестру.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді