Моніторинг якості освіти у ЗЗСО

Які види, методи та форми моніторингу якості освіти є? Хто може ініціювати та проводити моніторинг якості освіти?

 

Моніторинг якості освіти − це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

Моніторинг якості освіти є складовою системи зовнішнього забезпечення якості освіти.

Загальнодержавний моніторинг якості початкової освіти: що знати

Які є види моніторингу якості освіти 

Моніторинг якості освіти може бути:

ВНУТРІШНІЙ

ініціює та проводить сам заклад освіти

ЗОВНІШНІЙ

проводять юрособи, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та якості освітньої діяльності

Також моніторинг розрізняють за рівнем охоплення:

 • локальний;
 • регіональний;
 • загальнодержавний;
 • міжнародний.

Зовнішній моніторинг на міжнародному рівні відбувається шляхом участі України в міжнародних порівняльних дослідженнях, як-от:

 • TIMMS (Міжнародне порівняльне дослідження якості природничо-математичної освіти);
 • PISA (Міжнародне дослідження якості освіти);
 • PIRLS (Міжнародне дослідження читацької грамотності). 

Хто може ініціювати моніторинг якості освіти:

 • МОН;
 • Державна служба якості освіти;
 • Український центр оцінювання якості освіти;
 • наукові орг-ції, наукові та наук.-метод. установи, інші установи, що управляються МОН;
 • заклади освіти та їхні засновники;
 • місцеві держадміністрації;
 • органи місцевого самоврядування;
 • громадські об’єднання;
 • інші юр-, фізособи.

Здійснення моніторингу якості освіти

Проводити моніторинг уповноважені:

 • МОН;
 • Державна служба якості освіти;
 • Український центр оцінювання якості освіти;
 • наукові орг-ції, наукові та наук.-метод. установи, інші установи, що управляються МОН;
 • заклади освіти та їхні засновники;
 • інші юрособи, що провадять незалежне оцінювання якості освіти та якості освітньої діяльності.

 

Етапи моніторингу:

  1. планування та підготовка:
  • формулювання проблеми дослідження;
  • визначення мети і завдань;
  • розрахунок і формування вибірки;
  • визначення критеріїв та показників оцінювання результатів;
  1. розроблення програми;
  2. проведення дослідження;
  3. збір інформації та оброблення результатів;
  4. аналіз та інтерпретація результатів (узагальнення, пояснення, визначення закономірностей, формулювання висновків тощо);
  5. оприлюднення результатів.

Методи моніторингу:

 • опитування (анкетування, інтерв’ювання);
 • тестування;
 • спостереження за освітнім процесом;
 • фокус-група;
 • аналіз документації;
 • аналіз статистичних даних тощо.

Форми моніторингу:

 • безпосереднє одержання інформації від учасників дослідження (спостереження, інтерв’ювання);
 • опосередковане одержання інформації від учасників дослідження (у письмовій/електронній формі, через експертів);
 • одержання інформації без залучення учасників дослідження (вивчення документації, статистичної чи оперативної інформації).

Під час моніторингу в закладі освіти спостерігають:

 • знеособлену інформацію про учасників освітнього процесу;
 • освітні й управлінські процеси;
 • навчальну, викладацьку, організаційну, управлінську та ін. діяльності учасників освітнього процесу;
 • матеріально-технічні, санітарно-гігієнічні, нормативно-правові, кадрові, фінансові, навчально-методичні умови здійснення освітньої та управлінської діяльностей;
 • результативність освітніх змін, новацій;
 • стан організації освітнього процесу;
 • навчальні результати та розвиток учнів, сформованість їхніх компетентностей.

Зауважте!

Мета, завдання, вид моніторингу, суб’єкти, об’єкти, форми, методи, індикатори, умови, процедури проведення, порядок визначення результатів, строки й форми їх узагальнення та оприлюднення визначені в програмі моніторингу.

Особливості проведення зовнішнього моніторингу

Участь у зовнішньому моніторингу добровільна (крім моніторингу на загальнодержавному та міжнародному рівнях).

Учасники дослідження мають надати згоду на участь у моніторингу.

Перелік учасників дослідження оприлюднюють не пізніш як за 10 днів до початку моніторингу.

Заклади освіти − учасники дослідження створюють належні умови для проведення зовнішнього моніторингу, зокрема:

 • надають необхідні приміщення, матеріально-технічні ресурси;
 • забезпечують розумне пристосування для осіб з особливими освітніми потребами (у разі потреби);
 • вносять необхідні зміни до графіку освітнього процесу.

Учасники дослідження повинні:

 • дотримуватися вимог проведення моніторингу, про які вони були поінформовані;
 • виконувати інструкції осіб, які проводять моніторинг, щодо процедури моніторингу;
 • виконувати завдання, оформляти виконану роботу згідно із правилами, визначеними в інструкції до неї;
 • після завершення часу, відведеного для виконання письмової роботи (завдання), повернути матеріали моніторингу особам, які проводять моніторинг;
 • дотримуватися правил етичної поведінки та принципів академічної доброчесності;
 • виконувати роботу (завдання) на робочому місці, визначеному суб’єктом моніторингу.

Результати моніторингу

Результати моніторингу фіксують у звіті, обов’язково вказуючи:

 • індикатори та шкалу, використані для визначення результатів моніторингу;
 • методику, застосовану для обчислень.

У звіті можуть бути таблиці, діаграми, графіки, інші форми узагальнення інформації.

Звіти за результатами зовнішнього моніторингу на рівні закладу освіти, місцевому та регіональному рівнях надається ініціатору моніторингу, який оприлюднює його у визначений ним спосіб.

Звіт за результатами моніторингу на загальнодержавному рівні оприлюднюються на вебсайтах МОН та суб’єкта моніторингу.

Зміст, порядок підготовки та оприлюднення звіту за результатами моніторингу на міжнародному рівні визначається міжнародною організацією, яка проводить відповідний моніторинг.

Заклади освіти зобов’язані оприлюднювати на своїх вебсайтах результати моніторингу якості освіти.

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді