Виконуємо сезонні справи на відмінно: вересень

Кожен вересень для керівника — як новий старт. Щоб досягти фінішу без помилок, негараздів та непорозумінь, розпочніть підготовку у серпні. Це — не фальстарт, а правильне рішення успішного управлінця

Організація освітнього процесу

Як корабель назвеш, так він і попливе, кажуть у народі. А керівники закладів знають, як на новий навчальний рік налаштуєшся, такі результати й матимеш. Тому важливо на початку року налаштувати педагогів на результат, дати їм достатню мотивацію та корисні роздуми. Хоч і не нова, але дієва практика — робити це на першому засіданні педагогічної ради. Обираючи ту чи ту тему, враховуйте актуальні освітянські питання.

Вихідні та робочі 2020

Нормативний документ

Що врахувати

Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», подані у листі МОН від 02.07.2019 № 1/9-419

Педагогічним колективам надається право обирати для використання в роботі чинні освітні програми, перелік та особливості реалізації яких обговорює та схвалює педагогічна рада закладу дошкільної освіти.

У закладі освіти можна використовувати кілька комплексних і парціальних програм, відповідно до яких педагоги плануватимуть освітню діяльність

Освітній процес має носити характер не прямого, а опосередкованого навчання, і здійснюватися під час спільної діяльності дитини і дорослого, адекватної можливостям дітей раннього та дошкільного віку.

Педагог має володіти знаннями про вікові та психологічні особливості дітей, їхні індивідуальні можливості та потреби; гнучко та варіативно застосовувати форми та види організації освітнього процесу

Основний акцент такої діяльності — партнерська взаємодія дорослого з дітьми через:

 • включеність вихователя у запропоновану діяльність нарівні з дітьми;
 • добровільне приєднання дошкільнят до діяльності (без психічного і дисциплінарного примусу);
 • залучення батьків (законних представників) дітей до освітнього процесу;
 • вільне спілкування і переміщення дітей під час діяльності (передбачення педагогом організації відповідного розміщення навчально-дидактичних матеріалів у просторі групового приміщення чи іншої території закладу);
 • залучення батьків до освітнього процесу;
 • гнучкість у завершені певної роботи дітьми (кожен працює в своєму темпі)

Предметно-просторове середовище має бути:

 • змістовно-насиченим, готовим до трансформації;
 • багатофункціональним;
 • варіативним;
 • доступним;
 • безпечним

Доцільно впроваджувати в роботу закладів дошкільної освіти технології формування в дошкільників соціально доцільної поведінки, у межах міжнародного суспільного руху — освіта для сталого розвитку

Чинне законодавство визначає План роботи обов’язковим документом. За його формування та зберігання відповідає педагог закладу дошкільної освіти, втім не обмежує і не нав’язує йому шаблонних розробок перспективних і календарних планів.

Педагог має свободу вибору найефективнішої та найзручнішої для нього моделі та форми планування, як інструмента організації освітньої діяльності

Освітній процес, як динамічна педагогічна система, має сприяти формуванню в дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду, та потребує інтегрованого підходу в організації діяльності з дітьми. Тому найефективнішими моделями планування є блочно-тематичне та методичний конструктор, які забезпечують міжпредметні та внутрішньо предметні зв’язки

Особливу увагу слід звернути на педагогіку партнерства. Вона передбачає вміння забезпечити плідну співпрацю з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги.

Майстерність досягти балансу прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику «дитина-педагог-батьки», де батьки — повноправні учасники освітнього процесу

В основі змін методичної служби — векторність і адресна спрямованість науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів. Такий супровід змодельовано залежно від індивідуальних запитів, потреб, мотивації педагогів, їх професійних можливостей, наявного досвіду — соціального, професійного й особистісного

Лист МОН «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 27.06.2019 № 1/9-414

Запобігати та реагувати на насилля, жорстоке поводження та експлуатацію дітей — ключовий принцип організації освітнього процесу закладів освіти

Головна мета у закладі освіти — навчання дітей і дорослих безпечній взаємодії у освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або працівників закладів освіти)

Організація освітнього процесуСкачати повну версію таблиці

Організація харчування

Засновники (власники), керівники закладів освіти відповідають за:

 • організацію харчування дітей у закладах, незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності;
 • матеріально-технічний стан харчоблоку;
 • додержання вимог санітарного законодавства.

На що звернути увагу під час організації харчування.

Організація харчуванняСкачати повну версію таблиці

Нормативний документ

Що врахувати

Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом МОЗ та МОН від 01.06.2005 № 242/329

Організація харчування дітей у навчальних закладах складається:

 • з відпрацювання режиму і графіка харчування дітей;
 • визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини;
 • приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої якості;
 • складання меню-розкладу;
 • виготовлення страв;
 • контроль за харчуванням;
 • інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі

Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та продовольчої сировини, готової продукції покладається на постачальника, організацію (підприємство), що забезпечують харчування дітей, або керівника закладу, якщо працівники харчоблоку входять до штатного розпису закладу

Керівник закладу наказом призначає особу, відповідальну за організацію харчування дітей.

До її обов’язків входять:

 • координація діяльності з роботою медичного персоналу щодо контролю за харчуванням дітей;
 • відпрацювання режиму і графіка харчування дітей;
 • участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного працівника);
 • контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни;
 • контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо

Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом МОН, МОЗ від 17.04.2006 № 298/227

Режим харчування залежить від режиму роботи дошкільного навчального закладу, його затверджує керівник закладу. Їжу необхідно видавати дітям у суворо визначений час, чотири — п’ять разів на добу, з інтервалами у 3—4 години

При організації харчування необхідно додержуватися принципів наступності, єдності вимог в дошкільному навчальному закладі і в родині.

Питання раціонального харчування дітей слід включати у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлювати в інформаційних куточках

Щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв необхідно складати меню-розклад

Наказ МОН, МОЗ «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» від 15.08.2006 № 620/563

Забезпечити виконання норм харчування. Посилити протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь

Створення інклюзивних груп

Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти затверджено постановою КМУ від 10.04.2019 № 530.

Для забезпечення ефективності освітнього процесу в інклюзивних групах кількість дітей з особливими освітніми потребами має становити не більше трьох осіб.

У разі утворення інклюзивної групи вводять посаду асистента вихователя, який:

 • забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу;
 • бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку;
 • адаптує навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

При облаштуванні інклюзивної групи керуйтеся Типовим переліком спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти, затвердженим наказом МОН від 01.04.2019 № 423.

Як облаштувати приміщення закладу освіти — у Державних будівельних нормах «Інклюзивність будівель і споруд» ДБН В.2.2-40:2018.

Робота з кадрами

Погодьте із профспілковим комітетом установлення доплат працівникам за:

 • виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
 • суміщення професій (посад);
 • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт (при застосуванні таких умов праці).

Не забудьте й про доплати за перевищення груп дітьми.

До 20 вересня створіть у закладі освіти атестаційну комісію.

Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього розпорядку закладу, розв’язує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і Правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом. Це визначено пунктом 4 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України, затверджених наказом МОН від 20.12.1993 № 455.

Не забудьте, що під час прийняття на роботу та під час роботи працівники мають проходити інструктажі з питань охорони праці.

Інструктажі проводять за інструкціями з охорони праці, що діють у закладі освіти. Вони містять обов’язкові вимоги з охорони праці, яких мають дотримуватися працівники під час виконання певних видів робіт або за певною професією.

Інструкції з охорони праці переглядають не рідше одного разу на п’ять років. Інструкції з охорони праці працівників, які працюють у шкідливих або небезпечних умовах праці (наприклад, кухар), переглядають один раз на три роки. Якщо за цей період умови праці працівників, для яких розробляють інструкції з охорони праці, не змінилися, керівник наказом може продовжити дію інструкції на наступний строк.

Працівники закладу дошкільної освіти повинні володіти основними знаннями і вміннями з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності:

 • знати правила поведінки у небезпечних ситуаціях;
 • вміти надавати першу домедичну допомогу;
 • визначати чинники можливого ризику в довкіллі.

Усі працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за виконання посадових (робочих) інструкцій, зокрема з питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Не забудьте проконтролювати проходження працівниками закладу освіти обов’язкових профілактичних медичних оглядів. Підстава:

 • Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджені наказом МОЗ від 23.07.2002 № 280 (у редакції наказу МОЗ від 21.02.2013 № 150);
 • Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджений постановою КМУ від 27.09.2000 № 1465;
 • Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою КМУ від 23.05.2001 № 559.

Діловодство

У вересні проконтролюйте, чи правильно працівники ведуть обов’язкову ділову документацію. Яку саме? Примірну інструкцію з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затверджену наказом МОН 01.10.2012 № 1059.

На що звертати увагу в організації діловодства.

Організація діловодстваСкачати повну версію таблиці

Нормативний документ

Що врахувати

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5

Оформлення реквізитів організаційно-розпорядчої документації та порядок їх розташування мають відповідати Національному стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003», затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55

Порядок документообігу в установі регламентується інструкцією з діловодства, регламентами роботи з документами, положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями

Службовий документ, отриманий установою або створений нею, зокрема для внутрішнього користування, вважається внесеним до документаційного фонду установи з моменту його реєстрації

Ось і все. Конспект першочергових справ маєте. На старт, увага, руш!зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді