Компетентність і компетенції дошкільників

У чому відмінність між компетентністю та компетенціями, кого можемо назвати компетентним та які ключові компетенції варто розвивати у дошкільників передусім

Компетентність чи компетенція

Питання про співвідношення понять «компетенція» і «компетентність» спричинює чимало дискусій серед педагогів, психологів та інших фахівців. Тож спробуємо визначити ці терміни загалом та в контексті дошкільної освіти зокрема.

Поняття «компетентність» відображає прикінцевий результат, який свідчить про ефективність роботи людини, її здатність як фахівця досягати мети у своїй діяльності. Оцінювання компетентності засноване на професійних стандартах, здатності людини справлятися зі своїми посадовими обов’язками. Для того щоб продемонструвати власну компетентність, люди повинні проявити свої компетенції — моделі поведінки, що дають їм змогу бути компетентними.

Тобто компетентність — це загальний оцінний термін, що позначає здатність до діяльності. Компетентність зазвичай характеризують як вміння розв’язувати робочі завдання, а компетенції
як стандарти, що забезпечують цю здатність.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Яка людина компетентна?

Компетентність можлива лише у діяльності. Так, компетентність у тій чи тій діяльності — це набір знань, умінь та навичок, що дають змогу людині успішно її виконувати. Але без досвіду виконання діяльності бути компетентним у ній неможливо.

Наприклад, якщо у вас є лікар, якому ви не боїтеся довірити своє здоров’я, юрист, який допоможе виграти справу в суді, сантехнік, здатний полагодити кран або бачок, отже, вам дуже пощастило, бо ви маєте справу з компетентними людьми. Компетентним працівником називають людину, яка завжди знає, як, що і коли слід робити, щоб отримати потрібний результат. І це стає можливим завдяки поєднанню її професійно важливих якостей, здібностей та досвіду.

Компетентність буває різна. Адже це поняття існує абсолютно у всіх сферах людської діяльності. Результати одного наукового дослідження засвідчили, що успішних і компетентних фахівців характеризують такі дев’ять якостей:

 • відповідальність
 • організованість
 • урівноваженість
 • кмітливість
 • інтелектуальна ефективність
 • активність
 • товариськість
 • культурність
 • освіченість.

Тоді як для некомпетентних людей властиві нетерпимість, самовпевненість, нездатність до самореалізації, імпульсивність і впертість.

Компетентнісній підхід у сучасній освіті

Згаданий перелік, імовірно, і є ключем до розуміння сутності компетентнісного підходу в освіті і секрету його популярності. Компетентнісний підхід в освіті є спробою відмовитися від книжково-абстрактного знання як центру і сенсу будь-якої освіти. Він передбачає визнання того, що справжнє знання — індивідуальне і формується завдяки досвіду власної діяльності.

У контексті компетентнісного підходу завдання освіти не в тому, щоб «нашпигувати» дитину тими чи тими знаннями, а в тому, щоб зробити її діяльнісно успішною, навчити знаходити індивідуальну дослідну компетентність у будь-якій справі, яку вона робить.

Будь-яка діяльність потребує певного рівня компетентності. Але ця компетентність не може бути задана заздалегідь, апріорно. Продіагностувати її можна тільки у процесі діяльності. Тоді як згідно із традиційним знаннєвим підходом діагностику освітньої успішності можна здійснити за допомогою певної умовної процедури.

На практиці частіше використовують інший підхід до оцінювання компетентності претендентів на вакансії або під час атестації педагогічних працівників. Для цього всі необхідні для кваліфікованого виконання тієї чи тієї роботи знання, навички, уміння, якості та здібності позначають як «компетенції» — цеглинки, із яких складається компетентність.

Ключові компетенції

Компетентність — це не сума чогось, що можна освоїти, як, наприклад, знання, уміння і навички; нею не можна оволодіти. Але компетентність може формуватися у процесі освоєння того чи того виду діяльності і проявлятися в тому, наскільки успішною буде освоєна людиною діяльність.

Виникає запитання: чому й унаслідок чого хтось виявляється більш компетентним за іншого? І як допомогти дошкільнику стати потенційно компетентним у будь-якому виді діяльності, з яким він може зіткнутися в житті?

Відповіді на всі ці запитання можна звести до однієї: найважливіше — формувати в дитини так звані ключові компетенції.

Ключова компетенція — це особистісно усвідомлювана система знань, умінь, навичок, що увійшла в суб’єктивний досвід, має особистісний сенс і універсальне значення, тобто може бути використана в різних видах діяльності та під час розв’язання низки життєво значущих завдань

Сформовані ключові компетенції дають змогу:

 • вивчати — уміти розв’язувати проблеми, самостійно навчатися, отримувати користь з власного досвіду, упорядковувати свої знання і пов’язувати їх між собою
 • шукати — опрацьовувати різні бази даних, консультуватися з експертами, одержувати й обробляти інформацію
 • думати — встановлювати взаємозв’язок між минулими і поточними подіями, критично ставитися до того чи того аспекту розвитку суспільства, уміти протистояти, займати певну позицію в дискусії, формулювати свою думку, оцінювати погляди інших
 • братися за справу — включатися в проект, нести відповідальність за свою роботу, уміти організувати її
 • адаптуватися — уміти використовувати нові технології та комунікації, знаходити нові варіанти розв’язання питань.

Ми нерідко чуємо, що компетенції — це ті самі знання, уміння, навички (ЗУН). По суті, це припущення недалеке від істини, але все ж неточне.

Зміст поняття «компетенції» не вичерпується тільки ЗУН. За основу під час розмежування дефініцій «знання» і «компетенція» слід узяти досвід.

Досвід — це освоєна сукупність способів діяльності. Його елементами і складовими є:

 • знання про довкілля, способи дії
 • власне досвід, який можна поділити на матеріалізований (практичний) і той, що формується під час мислення
 • досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності, який містить все, що стосується мотивації.
Ще про цілісність образного сприймання світу

Класифікація компетенцій

У європейських країнах компетенції поділяють на ключові (key skills), активні (core skills), основні (base skills). Серед ключових вирізняють такі:

 • робота з числами
 • комунікації
 • робота зі знаковими системами
 • самонавчання і самопрезентація
 • робота в команді
 • здатність розв’язувати проблеми.

Так, британський уряд увів стандарт і стратегію викладання арифметики в початковій школі, де навчаються діти від 5 до 8 років. З огляду на це більше часу педагоги мають виділяти на грамотність арифметичну й мовленнєву. Ці уроки займають половину всього часу. Також уряд переглянув навчальні плани, і одне з нововведень — це впровадження ключових компетенцій в освіту всіх дітей у вікових групах від 2 до 18 років. Уряд працює над уведенням національної рамки кваліфікації для перевірки ключових компетенцій своїх громадян.

Універсальними компетенціями людини є робота з інформацією, комунікації та робота зі знаковими системами. Вони невіддільні одна від одної під час діяльності.

Складовими зазначених компетенцій можуть стати вміння як «свідоме застосування наявних у дитини знань і навичок для виконання складних дій у різних умовах, тобто для розв’язання відповідних завдань»
(за доктором психологічних наук Віктором Слободчиковим).

Формування компетенцій — це не зміна змісту дошкільної освіти. Це, насамперед, зміна способу й технологій, тобто обставин, у яких вихователь формує знання та вміння, зокрема, інша структура занять та організація життєдіяльності дошкільного закладу загалом.

Найважливіші професійні компетенції закладаються в дошкільному віці і полягають в умінні працювати в команді й адекватно сприймати будь-яке завдання. З огляду на це якість дошкільної освіти є основою економічного розвитку будь-якої країни.

Формування в дітей універсальних умінь і здібностей — ключових компетенцій — має стати головним завданням закладу дошкільної освіти.

Компетенція — це особисте надбання дитини, тому найуспішнішим буде формування компетенцій лише в особистісно орієнтованому освітньому процесі.

В основі сучасної освіти лежить філософія дитиноцентризму, але іноді вона перетворюється на «дитиноцаризм». Як не потрапити у таку пастку і створити оптимальні умови розвитку — у тренінгу для педагогів «Свобода самовизначення як умова формування успішної особистості на етапі дошкільного дитинства».

Перелік ключових освітніх компетенцій дитини дошкільного віку визначається на основі головних цілей, що постають перед дошкільною освітою, структурного представлення соціального та суб’єктивного досвіду особистості, а також основних видів діяльності дитини, що дають їй змогу оволодіти соціальним досвідом, отримати життєво важливі навички в практичній діяльності.

Ключові компетенції дошкільника:

 • мовленнєва
 • інформаційна
 • соціальна
 • когнітивна
 • загальнокультурна
 • особистісного самовдосконалення.

Ключові компетенції дошкільника

Сучасні програми розвитку, навчання і виховання дошкільників містять зміст освіти, спрямований на формування ключових компетенцій дитини. А отже — на досягнення стандарту дошкільної освіти як системи вимог, яка забезпечує високий рівень розвитку дітей кожного психологічного віку і забезпечує рівні стартові можливості для продовження освіти в початковій школі.

За матеріалом Катерини Крутій,
члена-кореспондента Академії менеджменту в освіті та культурі, члена-кореспондента Петровської Академії науки і культур, д-ра пед. наук, професоразміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді