Контроль за виконанням норм харчування у дошкiльному закладi

Харчування дiтей у дошкiльних навчальних закладах здiйснюють  вiдповiдно до норм, затверджених (далi — Постанова № 1591).

Зокрема Постановою № 1591 затверджено , та .

У санаторних дошкiльних навчальних закладах (групах) для дiтей з латентною туберкульозною iнфекцiєю та пiсля вилiковування вiд туберкульозу норми харчування визначають вiдповiдно .

Якщо дитячий садок вiдвiдують дiти пiльгової категорiї, зокрема потерпiлi внаслiдок Чорнобильської катастрофи, норми харчування виконують вiдповiдно до .

Хiмiчний склад усiх продуктiв, затверджених нормами харчування, вiдповiдає фiзiологiчним потребам дiтей в основних харчових речовинах та енергiї. При складаннi норм харчування було враховано:

  • вiковi групи дiтей (до одного року, вiд одного до трьох рокiв, вiд трьох до шести-семи рокiв);
  • типи дошкiльних закладiв (дошкiльнi заклади загального, санаторного, iнтернатного та компенсуючого типiв тощо);
  • режим харчування у дошкiльному закладi (одно-, дво-, три-, чотири- або п’ятиразове харчування).

Увага!

Вiдповiдно до , вiдповiдальними за виконання норм харчування є засновники (власники), керiвники навчального та оздоровчого закладу

Для контролю за дотриманням норм харчування, затверджених , медична сестра дошкiльного закладу веде . На пiдставi даних цього Журналу вона кожнi десять днiв проводить аналiз якостi харчування, а за необхiдностi — корекцiю меню ( ; далi — Інструкцiя № 298/227).

До слiд окремо записувати для дiтей рiзних вiкових груп (вiд 1 до 3 рокiв, вiд 3 до 6 (7) рокiв), а не їх середнє значення.  

Увага!

У слiд проаналiзувати виконання норм з усiх продуктiв харчування, зазначених у постановах. Не можна вибiрково аналiзувати продукти, оскiльки це суперечить вимогам чинного законодавства

Заповнюють не звечора, коли складають меню-розкладку, а наступного дня — пiсля внесення до неї всiх змiн (за необхiдностI).

Запланованi медичною сестрою показники можуть не збiгатися з реальними, оскiльки їх розраховують вiдповiдно до кiлькостi дiтей, що пришли до дошкiльного закладу конкретного дня.

Увага!

Якщо прийшло на три дитини бiльше, нiж заплановано, показники виконання норм харчування будуть меншими вiд запланованих, оскiльки додатково продукти з комори у такому випадку не видадуть, а видану кiлькiсть продуктiв подiлять на бiльшу, нiж заплановано, кiлькiсть дiтей

При повному дотриманнi норм харчування не проводиться розрахунок хiмiчного складу рацiонiв харчування, оскiльки затвердженi норми харчування мають хiмiчний склад, що вiдповiдає фiзiологiчним потребам дiтей в основних харчових речовинах та енергiї. При недотриманнi норм харчування до кiнця мiсяця з метою подальшої корекцiї харчування необхiдно проводити розрахунок основних iнгредiєнтiв їжi (бiлкiв, жирiв i вуглеводiв) у рацiонах харчування дiтей вiдповiдно до таблицi хiмiчного складу та енергетичної цiнностi деяких продуктiв харчування

Вiдповiдно до при повному дотриманнi норм харчування не проводиться розрахунок хiмiчного складу рацiонiв харчування, оскiльки затвердженi норми харчування мають хiмiчний склад, що вiдповiдає фiзiологiчним потребам дiтей в основних харчових речовинах та енергiї.

У разi невиконання норм харчування протягом десяти днiв з метою подальшої корекцiї слiд проводити розрахунок хiмiчного складу рацiонiв харчування вiдповiдно до , затвердженої .

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді