Визначення чисельностi працiвникiв бухгалтерської служби

Дедалi частiше керiвники дошкiльних навчальних закладiв волiють вести бухгалтерський облiк у своїх закладах самостiйно. Для цього необхiдно утворювати бухгалтерську службу або ж вводити до штатного розпису вiдповiднi посади працiвникiв. Розглянемо, як визначити чисельнiсть працiвникiв бухгалтерської служби у бюджетних установах

Вiдповiдно до штатнi розписи дошкiльних навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування i типу встановлюються вiдповiдним органом управлiння освiтою на основi Типових штатних нормативiв дошкiльних навчальних закладiв, затверджених спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi освiти i науки за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

(далi — Типовi штатнi нормативи). Так, згiдно з , якщо бухгалтерський облiк ведеться не централiзовано, то у штати дошкiльних навчальних закладiв вводиться штатна одиниця посади бухгалтера (головного бухгалтера).

Форми органiзацiї бухгалтерського облiку

(далi — Закон № 996) передбачено кiлька варiантiв ведення бухгалтерського облiку будь-якою юридичною особою. Так, для забезпечення ведення бухгалтерського облiку установа, органiзацiя, пiдприємство (далi — установа) самостiйно обирає форми його органiзацiї, зокрема такi:

 • введення до штату установи посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолi з головним бухгалтером;
 • користування послугами спецiалiста з бухгалтерського облiку, зареєстрованого як пiдприємець, який здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи;
 • ведення на договiрних засадах бухгалтерського облiку централiзованою бухгалтерiєю або аудиторською фiрмою;
 • самостiйне ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi безпосередньо власником або керiвником установи.

Увага!

Самостiйне ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi не може застосовуватися на пiдприємствах, звiтнiсть яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.

Згiдно з , бухгалтерська служба утворюється яксамостiйний структурний пiдроздiлбюджетної установи, вид якого залежить вiд обсягу, характеру та складностi бухгалтерської роботи, — департамент, управлiння, вiддiл, сектор, або ж в бюджетнiй установi вводиться посада спецiалiста, на якого покладається виконання обов’язкiв бухгалтерської служби.

Нормативна чисельнiсть працiвникiв бухгалтерської служби

Чисельнiсть працiвникiв бухгалтерської служби установи, зокрема й дошкiльного навчального закладу, можна визначати, керуючись такими актами, як:

 • Типовi штатнi нормативи;
 • (далi — Мiжгалузевi нормативи).

Зокрема, Мiжгалузевими нормативами встановленi норми часу на виконання робiтз бухгалтерського облiку, а також нормативи чисельностi працiвникiв, якi здiйснюють цей облiк. Одиницi вимiру обсягу робiт наведено в нормативних картах Мiжгалузевих нормативiв.

Увага!

При визначеннi нормативної чисельностi працiвникiв бухгалтерської служби враховано норми часу на виконання робiт, передбачених документами (стандартами) бухгалтерського облiку i звiтностi.

Згiдно з чисельнiсть працiвникiв бухгалтерського облiку можна розраховувати залежно вiд загальної чисельностi працiвникiвустанови та кiлькостi самостiйних структурних пiдроздiлiв. Нормативи чисельностi працiвникiв бухгалтерської служби наведено у Картцi 12 Мiжгалузевих нормативiв.

Увага!

Пiд час визначення чисельностi працiвникiв бухгалтерської служби в установi слiд застосовувати коефiцiєнт, що враховує частку робiт з бухгалтерського облiку та звiтностi, яка виконується на ПЕОМ (далi — Коефiцiєнт).

Поняття «структурний пiдроздiл»визначено , а саме: установа може складатися з виробничих структурних пiдроздiлiв (виробництв, цехiв, вiддiлень, бригад, бюро, лабораторiй тощо), а також функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння (управлiнь, вiддiлiв, бюро, служб тощо).

Установа самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, встановлює чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис ( ). Право самостiйно затверджувати структуру i штатний розпис в межах встановленого фонду заробiтної плати надане навчальним закладам також .

Водночас у Мiжгалузевих нормативах вiдсутнi норми часу на специфiчнi операцiїбухгалтерського облiку, що здiйснюють у бюджетних установах. Серед таких операцiй:

 • органiзацiя контролю виконання кошторису;
 • видiлення в облiку касових i фактичних видаткiв;
 • здiйснення облiку в розрiзi кодiв економiчної класифiкацiї видаткiв;
 • сувора вiдповiднiсть облiку та звiтностi вимогам нормативних документiв.

Цi норми часу рекомендується визначати окремо шляхом розроблення мiсцевих норм часу на цi види робiт. Про це зазначено у та .

Увага!

До обсягу робiт, який здiйснюють працiвники бухгалтерської служби, включають роботи, виконуванi i за загальним, i за спецiальним фондами.

Розглянемо на прикладi обчислення чисельностi працiвникiв бухгалтерської служби в установi.

Увага!

Обчислення чисельностi працiвникiв бухгалтерської служби

Щоб визначити чисельнiсть працiвникiв бухгалтерської служби, потрiбно мати такi данi:

 • кiлькiсть самостiйних структурних пiдроздiлiв (одиниць) установи
 • загальна чисельнiсть працiвникiв (осiб) установи
 • частка робiт з бухгалтерського облiку та звiтностi, що виконується на ПЕОМ

Припустимо, в установi працює 76 працiвникiв, є харчоблок, бухгалтерiя, пральня. Частка робiт з бухгалтерського облiку та звiтностi, що виконується на ПЕОМ, — 91%.

З огляду на , щоб обчислити загальну нормативну чисельнiсть бухгалтерiв, слiд нормативну чисельнiсть працiвникiв бухгалтерської служби, визначену Картою 12, помножити на Коефiцiєнт.

Згiдно з листом 1 Карти 12 Мiжгалузевих нормативiв за загальної чисельностi працiвникiв до 100 осiб та наявностi трьох структурних пiдроздiлiв нормативна чисельнiсть працiвникiв бухгалтерської служби — 2,9 чол. Згiдно з за частки робiт з бухгалтерського облiку та звiтностi, що виконуються на ПЕОМ, вiд 91% до 95% використовують Коефiцiєнт 1,05.

Отже, кiлькiсть працiвникiв бухгалтерської служби становитиме:

2,9 чол. × 1,05 = 3,05 чол.

Олена Морєва, економiст-аналiтикзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді