Порядок заповнення тарифiкацiйного списку працiвникiв навчального закладу

До 5 вересня тарифiкацiйний список необхiдно подати до вiдповiдного органу управлiння освiтою

Тарифiкацiю проводить тарифiкацiйна комiсiя, створена вiдповiдно до наказу керiвника навчального закладу. До середини серпня заступник директора школи має остаточну iнформацiю про кiлькiсть класiв та учнiв, якi навчатимуться у навчальному закладi в наступному навчальному роцi, про кiлькiсть працiвникiв, якi працюватимуть у наступному навчальному роцi, зокрема й про кiлькiсть молодих спецiалiстiв, направлених на роботу до навчального закладу.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Складено також i робочi навчальнi плани, якими визначено кiлькiсть навчальних годин для предметiв iнварiантної складової та кiлькiсть годин для предметiв варiативної складової. Тому в серпнi — на завершальному етапi тарифiкацiї — заповнюють працiвникiв навчального закладу. Форма тарифiкацiйного списку наведена в (далi — Інструкцiя № 102).

До тарифiкацiйного списку вносять данi про педагогiчних працiвникiв навчального закладу, посади яких вiдповiдно до , вiднесено до посад педагогiчних працiвникiв. Також до вносять данi про iнших працiвникiв, зокрема лаборантiв, бiблiотекарiв, якi ведуть викладацьку роботу. Якщо один учитель викладає декiлька навчальних предметiв, то обсяг його навчального навантаження у тарифiкацiйному списку вiдображається у розрiзi кожного навчального предмета.

Увага!

Результати тарифiкацiї педагогiчних працiвникiв погоджують з профспiлковим комiтетом та доводять до вiдома усiх педагогiчних працiвникiв до початку навчального року

До 5 вересня тарифiкацiйний список необхiдно подати до вiдповiдного органу управлiння освiтою

Як свiдчить досвiд, найбiльше труднощiв при тарифiкацiї виникає при оформленнi тарифiкацiйного списку працiвникiв навчального закладу. Адже заповнювати окремi графи тарифiкацiйного списку слiд з урахуванням вимог нормативно-правових актiв.

Прiзвище, iм’я та по батьковi (графа 2)

Прiзвище, iм’я та по батьковi працiвника слiд зазначати повнiстю вiдповiдно до запису у його паспортi.

Посада, категорiя, предмет, який викладається (графа 3)

Назву посади працiвника слiд зазначати вiдповiдно до запису у його трудовiй книжцi.

Квалiфiкацiйну категорiю працiвника слiд зазначати за результатами атестацiї, проведеної вiдповiдно до . Зокрема вiдповiдно до рiшення атестацiйної комiсiї працiвнику може бути присвоєна квалiфiкацiйна категорiя «спецiалiст», «спецiалiст другої категорiї», «спецiалiст першої категорiї» чи «спецiалiст вищої категорiї».

У графi 3 слiд зазначити також педагогiчне звання працiвника, присвоєне йому за результатами атестацiї, наприклад: «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-органiзатор-методист», «практичний психолог-методист», «керiвник гуртка-методист», «старший учитель».

Назву навчального предмета, який викладається, слiд зазначати вiдповiдно до робочого навчального плану, який складають на основi Типових навчальних планiв, затверджених Мiнiстерством освiти i науки, молодi та спорту України.

Освiта (графа 4)

Інформацiя про освiту дуже важлива, адже освiтнiй рiвень педагогiчного працiвника безпосередньо впливає на встановлення йому тарифного розряду.

Рiвнi освiти слiд зазначати вiдповiдно до , (далi — Закон про вищу освiту) як:

 • базова загальна середня;
 • повна загальна середня;
 • професiйно-технiчна;
 • неповна вища;
 • базова вища;
 • повна вища.

Увага!

Про здобуття неповної вищої освiти свiдчить диплом молодшого спецiалiста, а базової вищої — диплом бакалавра. Здобуття повної вищої освiти пiдтверджують дипломи спецiалiста чи магiстра

Вiдповiдно до пiдготовку фахiвцiв за спецiальностями освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста здiйснюють вищi навчальнi заклади І–ІІ рiвнiв акредитацiї, до яких належать технiкуми, училища, коледжi. Пiдготовку фахiвцiв за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем бакалавра здiйснюють вищi навчальнi заклади ІІ–ІV рiвнiв акредитацiї, у тому числi коледжi, а за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями спецiалiста i магiстра — вищi навчальнi заклади III–IV рiвнiв акредитацiї.

На практицi часто виникають запитання щодо рiвня освiти «середня спецiальна». Звертаємо вашу увагу, що нинi такий рiвень освiти не передбачений чинним законодавством. Вiдомостi про середню спецiальну освiту в тарифiкацiйному списку слiд актуалiзувати вiдповiдно до законодавства.

Увага!

Працiвниця закiнчила педагогiчне училище у 1983 роцi, що на той час вiдповiдало рiвню освiти «середня спецiальна». У тарифiкацiйному списку слiд зазначити, що працiвниця отримала неповну вищу освiту

Тому, заповнюючи графу «Освiта», освiтнiй рiвень слiд зазначати вiдповiдно до запису у дипломi про здобуття особою вищої освiти. Не слiд вносити данi, отриманi зi слiв педагогiчного працiвника, чи керуватися неперевiреною iнформацiєю.

Тарифний розряд (графа 5)

Згiдно з з 01.09.2008 запроваджено III етап оплати працi на основi (далi — Постанова № 1298).

Схеми тарифних розрядiв педагогiчних працiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв наведено у (далi — Наказ № 557).

Ставка на мiсяць (графа 6)

внесено змiни до абзацу другого .

Вiдповiдно до посадовi оклади (тарифнi ставки) за розрядами Єдиної тарифної сiтки визначають шляхом множення окладу (ставки) працiвника 1 тарифного розряду на вiдповiдний тарифний коефiцiєнт. У разi, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначенi у гривнях з копiйками, цифри до 0,5 вiдкидають, вiд 0,5 i вище — заокруглюють до однiєї гривнi.

Вiдповiдно до учителям загальноосвiтнiх навчальних закладiв встановлюють 8–12 тарифнi розряди — залежно вiд присвоєної за результатами атестацiї квалiфiкацiйної категорiї.

Ставки заробiтної плати й посадовi оклади педагогiчних працiвникiв встановлюють керiвники навчальних закладiв та установ освiти пiд час тарифiкацiї за результатами атестацiї.

Розмiр пiдвищень (графа 7)

Розмiри тарифних ставок педагогiчних працiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв збiльшуються з урахуванням передбачених нормативно-правовими актами пiдвищень. (далi — Постанова № 643), передбачено пiдвищення ставок заробiтної плати працiвникiв навчальних закладiв за такi педагогiчнi звання:

 • «вихователь-методист», «педагог-органiзатор-методист», «старший вожатий — методист», «практичний психолог — методист», «керiвник гуртка — методист», «старший учитель», «старший викладач», майстер виробничого навчання ІІ категорiї — у розмiрi 10% ставки заробiтної плати;
 • «учитель-методист», «викладач-методист», «майстер виробничого навчання І категорiї» — у розмiрi 15%.

Пiд час визначення розмiру пiдвищень ставок заробiтної плати працiвникiв навчальних закладiв слiд ураховувати такi нюанси:

 • пiдвищення не отримують за основною посадою особи, що належать до керiвного, адмiнiстративно-обслуговуючого, навчально-допомiжного персоналу;
 • якщо працiвник має право на пiдвищення ставки заробiтної плати за два педагогiчнi звання, то пiдвищення здiйснюється за одним з них у максимальному розмiрi;
 • якщо працiвнику передбачено пiдвищення ставки заробiтної плати за кiлькома пiдставами (наприклад, за роботу в закладах для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та/або розумового розвитку, i за наявнiсть педагогiчного звання «учитель-методист» або «старший учитель»), то абсолютний розмiр кожного пiдвищення визначають, виходячи з розмiру ставки заробiтної плати без урахування iншого пiдвищення ( ).

Згiдно з пiдвищення ставок заробiтної плати за звання, присвоєнi за наслiдками атестацiї, здiйснюється лише за перiод роботи на посадах, на яких були присвоєнi вiдповiднi звання.

Увага!

Пiдвищення впливають на формування ставок заробiтної плати (посадових окладiв), тобто створюють їх новий розмiр ( )

Педагогiчним працiвникам навчальних закладiв передбачено й iншi пiдвищення ставок заробiтної плати, наприклад, за знання та використання в роботi iноземної мови, за роботу в навчальних закладах певного типу.

Згiдно з розмiр надбавки визначають у вiдсотках вiд пiдвищеного посадового окладу (ставки заробiтної плати).

Увага!

Якщо педагогiчний працiвник поряд з основною роботою виконує викладацьку роботу, то надбавку за вислугу рокiв йому нараховують у вiдсотках як до посадового окладу, так i до суми заробiтної плати, нарахованої за години викладацької роботи. Пiд час виконання педагогiчним працiвником педагогiчного навантаження (обсягу роботи) обсягом бiльше чи менше норми на ставку розмiр надбавки за вислугу рокiв вiдповiдно збiльшується чи зменшується пропорцiйно педагогiчному навантаженню, обсягу роботи

Ставка на мiсяць з урахуванням пiдвищень (графа 8)

У графi «Ставка на мiсяць з урахуванням пiдвищень» слiд зазначити загальну суму розмiру ставки заробiтної плати на мiсяць та розмiру пiдвищень.

Кiлькiсть годин на тиждень (графи 9–11)

У робочих навчальних планах визначається обсяг навчальних годин на поточний навчальний рiк та конкретизується варiативна складова.

Пiд час визначення кiлькостi годин на тиждень для кожного педагогiчного працiвника слiд звернути увагу, що у навчальному закладi за потреби органiзовують iндивiдуальну форму навчання учнiв, якi за станом здоров’я не можуть вiдвiдувати навчальний заклад. Вiдповiдно до , кiлькiсть годин для органiзацiї iндивiдуального навчання вiдповiдно до кiлькостi предметiв iнварiантної частини навчального плану визначається наказом керiвника навчального закладу та затверджується вiдповiдним органом управлiння освiтою.

Зарплата на мiсяць (графи 12–14)

Для того щоб правильно заповнити цю графу тарифiкацiйного списку, слiд визначити навантаження педагогiчного працiвника та обчислити розмiр його заробiтної плати на мiсяць.

Мiсячний розмiр заробiтної плати педагогiчних працiвникiв навчальних закладiв необхiдно обчислювати вiдповiдно до : нову ставку заробiтної плати необхiдно помножити на обсяг фактичного тижневого навантаження педагогiчного працiвника, а потiм отриманий добуток подiлити на встановлену норму годин для зазначеної категорiї працiвникiв.

Педагогiчне навантаження працiвникiв залежить вiд кiлькостi навчальних годин, мережi класiв (груп).

Слiд звернути увагу, що пiд час вивчення окремих навчальних предметiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах для посилення iндивiдуальної роботи з учнями класи дiлять на групи вiдповiдно до .

визначено, що педагогiчне навантаження працiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування, типу i форми власностi становить:

 • учителя — 18 годин на тиждень, що становить тарифну ставку;
 • вихователя загальноосвiтнього навчального закладу — 30 годин на тиждень, що становить тарифну ставку;
 • вихователя загальноосвiтньої спецiальної школи (школи-iнтернату) — 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку.

Увага!

Пiд час розподiлу навчальних годин також слiд пам’ятати, що:

 • педагогiчне навантаження вчителя обсягом менше тарифної ставки встановлюється лише за його письмовою згодою;
 • обсяг навчальної та iншої педагогiчної роботи, яку може виконувати вчитель за основним мiсцем роботи, граничними розмiрами не обмежується

Обсяг педагогiчного навантаження вчителiв денних загальноосвiтнiх шкiл визначають один раз на рiк окремо по пiврiччях. Обсяг педагогiчного навантаження вчителiв вечiрнiх (змiнних) середнiх загальноосвiтнiх шкiл (класiв) з очно-заочною формою навчання, заочних шкiл, а також учителiв, якi навчають дiтей, що перебувають на тривалому лiкуваннi у лiкарнях, визначають два рази на рiк до початку першого та другого пiврiччя.

Доплата за перевiрку зошитiв (графи 15–17)

Порядок встановлення доплати вчителям за перевiрку зошитiв визначено у . Вiдповiдно до цього пункту вчителям I–IV класiв загальноосвiтнiх шкiл та шкiл-iнтернатiв усiх типiв i найменувань за перевiрку зошитiв учнiв провадиться додаткова оплата у розмiрi 15% ставки заробiтної плати. Ця доплата провадиться основному вчителю незалежно вiд навантаження.

Якщо в I–IV класах уроки з мов проводить iнший учитель, доплата йому за перевiрку зошитiв провадиться за фактичну кiлькiсть годин, виходячи з розмiрiв, передбачених для вчителiв початкових класiв, з урахуванням кiлькостi учнiв. Вiдповiдно до у такому самому порядку провадиться оплата за перевiрку зошитiв учнiв учителям I–IV класiв, якi ведуть iндивiдуальнi заняття на дому, груповi та iндивiдуальнi заняття в лiкарнi або санаторiї.

Учителям V−XI (XII) класiв, шкiл i шкiл-iнтернатiв усiх типiв i найменувань, у тому числi i тим, якi ведуть iндивiдуальнi та груповi заняття з учнями на дому (в лiкарнi або санаторiї), училищ фiзичної культури, старшим викладачам та викладачам вищих навчальних закладiв I−II рiвнiв акредитацiї, у тому числi заочних вiддiлень, i професiйно-технiчних навчальних закладiв провадиться додаткова оплата за перевiрку письмових робiт з мов та лiтератури в розмiрi 20%, математики — 15%, iноземної мови, стенографiї, технiчної механiки (конструювання) та креслення — 10% ставки заробiтної плати. За перевiрку робiт з креслення вчителям загальноосвiтнiх шкiл, шкiл-iнтернатiв i училищ фiзичної культури доплата не провадиться.

Якщо навантаження вчителя з навчальних предметiв, за якими встановлена доплата за перевiрку письмових робiт, бiльше або менше 18 годин (ставки заробiтної плати) на тиждень, то доплата вiдповiдно збiльшується чи зменшується ( ).

Пiд час встановлення доплат за перевiрку зошитiв та письмових робiт варто звернути увагу на кiлькiсть учнiв у класi. Зокрема, у 1–11-х класах спецiальних шкiл (шкiл-iнтернатiв) з кiлькiстю учнiв менше 12, доплату за перевiрку письмових робiт встановлюють у розмiрi 50% визначених розмiрiв доплат.

Вiдсоткова доплата за виконання зазначеної роботи має визначатися зi ставки заробiтної плати з урахуванням наявних пiдвищень (якщо такi встановленi вчителю), оскiльки вони створюють новi ставки заробiтної плати ( ).

Усього педагогiчна заробiтна плата на мiсяць (графа 18)

У цiй графi варто записувати суму заробiтної плати на мiсяць, яку зазначено у графах 12–14 тарифiкацiйного списку, та розмiру доплати за перевiрку зошитiв, зазначеного у графах 15–17.

Додаткова оплата (графи 19–23)

Графа «Додаткова оплата» передбачає заповнення таких граф:

 • додаткова оплата за класне керiвництво;
 • додаткова оплата за завiдування кабiнетом, навчально-дослiдною дiлянкою, виконання обов’язкiв майстра навчальної майстернi;
 • додаткова оплата за керiвництво гуртком, позакласну роботу з фiзичного виховання, бiблiотечну роботу;
 • додаткова оплата за книжковий фонд шкiльних пiдручникiв, органiзацiю трудового навчання, професiйної орiєнтацiї учнiв;
 • додаткова оплата за керiвництво школою, групами продовженого дня, навчально-консультацiйним пунктом, iнтернатом при школi, ведення дiловодства i бухоблiку.

Іншi доплати (графа 25)

Педагогiчним працiвникам загальноосвiтнiх навчальних закладiв передбачена надбавка за вислугу рокiв. (далi — Постанова № 78), визначено, що педагогiчним та науково-педагогiчним працiвникам навчальних закладiв i установ освiти надбавки за вислугу рокiв виплачуються щомiсяця у вiдсотках до посадового окладу (ставки заробiтної плати) залежно вiд стажу педагогiчної роботи у таких розмiрах:

 • понад 3 роки — 10%;
 • понад 10 рокiв — 20%;
 • понад 20 рокiв — 30%.

Увага!

Надбавка за вислугу рокiв не створює новий розмiр посадового окладу (ставки заробiтної плати) педагогiчних працiвникiв

З метою пiдвищення престижностi працiпедагогiчних працiвникiв установлено надбавку в розмiрi 20% посадового окладу (ставки заробiтної плати) педагогiчним працiвникам дошкiльних, позашкiльних, загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних навчальних закладiв, вищих навчальних закладiв I–ІI рiвня акредитацiї, iнших установ i закладiв незалежно вiд їх пiдпорядкування.

Увага!

Зазначена надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працiвником

Надбавка «за престижнiсть працi» не залежить вiд стажу педагогiчної роботи педагогiчного працiвника та вiд присвоєної йому квалiфiкацiйної категорiї.

Якщо працiвники навчального закладу мають почеснi звання, то їм встановлюють за них надбавку. До почесних звань, за якi педагогiчним працiвникам встановлюються вiдповiднi надбавки до посадового окладу (ставки заробiтної плати), належать — «народний» i «заслужений».

передбачено встановлення надбавки за почеснi звання у таких розмiрах:

 • за звання «народний» — 40% ставки заробiтної плати;
 • за звання «заслужений» — 20% ставки заробiтної плати.

Увага!

Надбавку за почеснi звання встановлюють педагогiчним працiвникам, якщо їх дiяльнiсть за профiлем збiгається з наявним почесним званням. За наявностi двох зазначених звань надбавку встановлюють за одне (вище) звання

Розмiр надбавки за почеснi знання встановлюють залежно вiд тижневого навчального навантаження працiвника чи обсягу виконуваної ним роботи ( ).

Всього заробiтна плата на мiсяць (графа 26)

Мiсячну заробiтну плату педагогiчного працiвника розраховують вiдповiдно до . Маючи данi про тижневе навантаження, квалiфiкацiйну категорiю, стаж педагогiчної роботи, а також данi про надбавки та доплати за виконання додаткових видiв робiт (класне керiвництво, перевiрку зошитiв, завiдування кабiнетами тощо), обчислюють мiсячну заробiтну плату педагогiчних працiвникiв. Розмiр загальної суми записують у графу «Всього заробiтна плата на мiсяць».зміст

Сертифікація в системі базової освіти