Державний стандарт базової середньої освіти

Кабмін затвердив новий Державний стандарт базової середньої освіти. Які вимоги до результатів навчання та компетентностей учнів очікувані в базовій середній освіті?

Базова середня освіта має два цикли:

 • адаптаційний (5-6 класи)
 • базове предметне навчання (7-9 класи).

Як запровадити профільну освіту

Державний стандарт базової середньої освіти визначає:

 • вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти;
 • загальний обсяг навчального навантаження в базовому навчальному плані базової середньої освіти.

Стандарт містить:

 • розширений опис компетентнісного потенціалу кожної освітньої галузі, що унаочнює можливість інтеграції всіх ключових компетентностей та їх реалізації через навчальний зміст кожної галузі
 • конкретні результати навчання та індикатори оцінювання, додатково до загальних результатів.

  Опис результатів навчання здійснено з орієнтуванням на достатній рівень засвоєння учнями.

  Вимоги до результатів навчання та компетентностей здобувачів базової середньої освіти

  Вимоги до результатів навчання та компетентностей учнів визначено за 9 освітніми галузями:

  • мовно-літературна
  • математична
  • природнича
  • технологічна
  • інформатична
  • соціальна і здоров’язбережувальна
  • громадянська та історична
  • мистецька
  • фізична культура.

  Кожна освітня галузь має:

  • мету, єдину для всіх рівнів загальної середньої освіти
  • компетентнісний потенціал, що окреслює здатність кожної освітньої галузі формувати всі ключові компетентності через розвиток умінь і ставлень та містить «ядро» знань
  • обов’язкові результати навчання здобувачів базової середньої освіти.

  Компоненти вимог до обов’язкових результатів навчання:

  • групи результатів навчання, що охоплюють споріднені загальні результати
  • загальні результати навчання, через які реалізується компетентнісний потенціал
  • конкретні результати навчання, що визначають навчальний поступ за освітніми циклами
  • орієнтири для оцінювання.

  Досягнення цих результатів відповідає достатньому рівню та є основою для продовження навчання на наступному рівні загальної середньої освіти.

  Компетентності, що передбачені Державним стандартом

  Передбачено розвиток таких ключових компетентностей:

  • вільне володіння державною мовою;
  • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
  • математична компетентність;
  • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
  • інноваційність;
  • екологічна компетентність;
  • інформаційно-комунікаційна компетентність;
  • навчання впродовж життя;
  • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
  • культурна компетентність;
  • підприємливість та фінансова грамотність.

  Освітні галузі базової середньої освіти

  Освітні галузі представлені через «ядро змісту», яке окреслює коло обов’язкових для засвоєння понять і може буде розширене на рівні модельних навчальних програм.

  В освітніх галузях не визначено навчальних предметів, що дає змогу розробляти кілька типових навчальних планів як складових типової освітньої програми з різними варіантами вивчення освітніх галузей (через окремі предмети та інтегровані курси).

  Заклади освіти зможуть обирати один із запропонованих планів або розробляти свій відповідно до наданої автономії.

  Ключові компетентності й наскрізні вміння розвиватимуть у межах дев’яти предметних галузей: мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, мистецька, фізкультурна.

  МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

  Мета — розвиток компетентних мовців й читачів, які:

  • володіють українською мовою
  • здатні спілкуватися мовами відповідних корінних народів і національних меншин, іноземними мовами — для духовного, культурного й національного самовираження та міжкультурного діалогу.

  Опис змісту додатків до Держстандарту
  щодо мовно-літературної освітньої галузі

  Додаток 1

  Компетентнісний потенціал мовно-літературної галузі з відповідним «ядром» знань

  Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з мовно-літературної освітньої галузі

  Додаток 2

  → (державна мова, оригінальна та перекладна література державною мовою) для класів (груп) з українською мовою навчання, впорядковано за переліченими нижче групами, які передбачають, що учень/учениця:

  • взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях
  • сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, зокрема медіатекстах, та використовує інформацію для збагачення власного досвіду
  • висловлює думки, почуття і ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово, зокрема в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови
  • досліджує індивідуальне мовлення, використовує мову для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх

  Додаток 3

  → (державна мова, оригінальна та перекладна література державною мовою) для класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини (якщо мови відповідного корінного народу або національної меншини не належать до групи слов’янських мов)

  Додаток 4

  → (рідна мова, оригінальна література рідною мовою) для класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини

  Додатки 5-6

  Вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з мовно-літературної освітньої галузі (іншомовна освіта) впорядковано за переліченими нижче групами, які передбачають, що учень/учениця:

  • сприймає усну інформацію та письмові тексти іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування
  • взаємодіє з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу засобами іноземної мови
  • надає інформацію, висловлює думки, почуття та ставлення іноземною мовою

  МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

  Мета — формування математичної компетентності у взаємозв’язку з іншими ключовими компетентностями для успішної освітньої та професійної діяльності впродовж життя, що передбачає:

  • засвоєння системи знань, вдосконалення умінь і способів дій для розв’язування суто математичних та практичних задач
  • розвиток логічного мислення та психологічних якостей особистості
  • розуміння можливостей застосування математики в особистому та суспільному житті.

  Опис змісту додатків до Держстандарту
  щодо математичної освітньої галузі

  Додаток 7

  Компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі з відповідним «ядром» знань

  Додаток 8

  Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з математичної освітньої галузі за переліченими нижче групами, які передбачають, що учень/учениця:

  • виокремлює проблеми і досліджує ситуації, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів
  • моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії, плани дій для розв’язання проблемних ситуацій
  • критично оцінює процес та результат розв’язання проблемних ситуацій
  • розвиває математичне мислення для пізнання і перетворення дійсності, володіє математичною мовою

  ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

  Мета — формування особистості з науковим світоглядом, здатної до цивілізованої взаємодії з природою.

  Опис змісту додатків до Держстандарту
  щодо природничої освітньої галузі

  Додаток 9

  Компетентнісний потенціал природничої освітньої галузі з відповідним «ядром» знань

  Додаток 10

  Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з природничої освітньої галузі за переліченими нижче групами, які передбачають, що учень/учениця:

  • пізнає світ природи засобами наукового дослідження
  • опрацьовує, систематизує та представляє інформацію природничого змісту
  • усвідомлює розмаїття і закономірності природи, роль природничих наук і техніки в житті людини, відповідально поводиться для сталого розвитку
  • розвиває наукове мислення, набуває досвіду розв’язання проблем природничого змісту (індивідуально та у співпраці)

  ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

  Мета — реалізація творчого потенціалу учнів, формування критичного й технічного мислення; готовності до зміни навколишнього середовища без заподіяння йому шкоди засобами сучасних технологій і дизайну; здатності до підприємливості й інноваційної діяльності, партнерської взаємодії; використання техніки й технологій для самозарядності, культурного й національного самовираження.

  Опис змісту додатків до Держстандарту
  щодо технологічної освітньої галузі

  Додаток 11

  Компетентнісний потенціал технологічної освітньої галузі з відповідним «ядром» знань

  Додаток 12

  Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з технологічної освітньої галузі за переліченими нижче групами, які передбачають, що учень/учениця:

  • втілює задум у готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності
  • творчо застосовує традиційні та сучасні технології декоративно-ужиткового мистецтва
  • ефективно використовує техніку та матеріали без заподіяння шкоди навколишньому середовищу
  • турбується про власний побут, задоволення власних потреб та потреб інших людей

  ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

  Мета — розвиток особистості, здатної розв’язувати проблеми з використанням цифрових пристроїв і технологій для розвитку, творчого самовираження, власного й суспільного добробуту, із застосуванням критичного мислення і навичок безпечної й відповідальної діяльності в інформаційному суспільстві.

  Опис змісту додатків до Держстандарту
  щодо інформативної освітньої галузі

  Додаток 13

  Компетентнісний потенціал інформатичної освітньої галузі з відповідним «ядром» знань

  Додаток 14

  Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з інформатичної освітньої галузі за переліченими нижче групами, які передбачають, що учень/учениця:

  • знаходить, подає, перетворює, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих проблем
  • створює інформаційні продукти та програми для ефективного розв’язання задач / проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них
  • усвідомлено використовує інформаційні і комунікаційні технології та цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування та співпраці як творець та (або) споживач, а також самостійно опановує нові технології
  • усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії

  СОЦІАЛЬНА І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

  Мета — формування компетентностей, що сприяють соціальній і міжособистісній взаємодії, розвитку й збереженню здоров’я і безпеки через самоусвідомлення, уміння вчитися, підприємливість, професійну соціалізацію особистого життя для власного й суспільного добробуту.

  Опис змісту додатків до Держстандарту
  щодо соціальної та здоровязбережувальної освітньщї галузі

  Додаток 15

  Компетентнісний потенціал соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі з відповідним «ядром» знань

  Додаток 16

  Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі за переліченими нижче групами, які передбачають, що учень/учениця:

  • турбується про особисте здоров’я і безпеку, реагує на чинники і діяльність, яка становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту власного і навколишніх
  • визначає альтернативи, прогнозує наслідки, ухвалює рішення з користю для власної безпеки та безпеки інших осіб, здоров’я й добробуту
  • робить аргументований вибір здорового способу життя, аналізує і оцінює наслідки і ризики
  • виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки й добробуту

  ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

  Мета — розвиток особистості учня/учениці через осмислення минулого, сучасного та зв’язків між ними, взаємодії між світовими, українськими та локальними процесами; формування ідентичності громадянина України, його активної громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і свобод людини.

  Опис змісту додатків до Держстандарту
  щодо громадянської та історичної освітньої галузі

  Додаток 17

  Компетентнісний потенціал громадянської та історичної освітньої галузі з відповідним «ядром» знань

  Додаток 18

  Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з громадянської та історичної освітньої галузі за переліченими нижче групами, які передбачають, що учень/учениця:

  • мислить історико-хронологічно, орієнтується в історичному часі, встановлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями, явищами і процесами, діяльністю людей та її результатами в часі, виявляє зміни і тяглість у житті суспільства
  • мислить геопросторово, орієнтується в соціально-історичному просторі, виявляє взаємозалежності в розвитку суспільства, господарства, культури і довкілля
  • мислить критично, працює з різними джерелами інформації та формулює історично обґрунтовані питання
  • мислить системно, виявляє взаємопов’язаності, взаємозалежності та взаємовпливи історичних подій, явищ, процесів, постатей у контексті відповідних епох; розуміє множинність трактувань минулого і сучасного та зіставляє їхні інтерпретації
  • усвідомлює власну гідність, діє з опорою на власні права і свободи, поважає права й гідності інших осіб, виявляє толерантність, протидіє виявам дискримінації та нерівного ставлення;
  • дотримується демократичних принципів, конструктивно взаємодіє з друзями, шкільною спільнотою, місцевою громадою та суспільством, долучається до розв’язання локальних, загальнонаціональних і глобальних проблем

  МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

  Мета — цілісний розвиток успішної особистості у процесі освоєння мистецьких надбань людства; усвідомлення нею власної національної ідентичності в міжкультурній комунікації; формування в учня/учениці ключових і мистецьких предметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження; розкриття креативного потенціалу, залучення до культурних процесів в Україні та за кордоном.

  Опис змісту додатків до Держстандарту
  щодо мистецької освітньої галузі

  Додаток 19

  Компетентнісний потенціал мистецької освітньої галузі з відповідним «ядром» знань

  Додаток 20

  Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з мистецької освітньої галузі за переліченими нижче групами, які передбачають, що учень/учениця:

  • пізнає різні види мистецтва, інтерпретує художні образи, набуває досвіду емоційних переживань, виробляє ціннісне ставлення до мистецтва
  • формує художньо-образне, асоціативне мислення під час творчої діяльності в різних видах мистецтва
  • пізнає себе через взаємодію з різноманітними мистецькими об’єктами; розвиває емоційний інтелект
  • використовує інформаційне середовище у власній творчості та художній комунікації

  ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  Мета — формування соціальної та інших ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок, розширення рухового досвіду.

  Опис змісту додатків до Держстандарту
  щодо освітньої галузі фізичної культури

  Додаток 21

  Компетентнісний потенціал мистецької освітньої галузі з відповідним «ядром» знань

  Додаток 22

  Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з освітньої галузі фізичної культури за переліченими нижче групами, які передбачають, що учень/учениця:

  • формує психологічну та соціально-психологічну сфери засобами фізичного виховання;
  • систематично займається фізичними вправами, володіє технікою фізичних вправ
  • усвідомлює значення фізичних вправ для здоров'я та задоволення, поліпшення (відновлення) здоров’я у процесі фізичного виховання  зміст

  Центральна частина статичний блок 2

  Останні новини

  Усі новини

  Гарячі запитання

  Усі питання і відповіді