Робочий час, педагогічне навантаження та оплата праці педагогічних працівників

Проти норм, що погіршують умови праці та оплату праці педагогів закладів загальної середньої освіти, закладених у проекті Закону «Про повну загальну середню освіту», виступають профспілки. Про що йдеться у цих нормах і що пропонують профспілки

Педагогічне навантаження вчителя, його робочий час та оплату праці нормотворці МОН України визначають по-новому в проекті закону «Про повну загальну середню освіту».

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України у листі від 18.06.2018 № 02-5/372 направив МОН України категоричну незгоду з положеннями статті 23 законопроекту.

Профспілка наголошує на неприпустимості погіршення умов та оплати праці працівників ЗЗСО.

Вихідні та робочі 2020

Питання педнавантаження, робочого часу та оплати праці педагогів

Стаття 23 законопроекту визначає робочий час, педагогічне навантаження та оплату праці педагогічних працівників. Профспілка відкидає норми, закладені в статті 23, які передбачають:

  • встановлення граничного педагогічного навантаження вчителя 27 годин на тиждень (1,5 тарифної ставки з урахуванням сумісництва та суміщення посад)
  • включення до робочого часу педагогічних працівників, серед яких вчителі, викладачі, вихователі, навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи
  • переведення працівників пенсійного віку на строкові трудові договори, що не відповідає Конституції.

З огляду на це ЦК Профспілки пропонує викласти статтю 23 в іншій редакції.

Порівняймо у таблиці обидва варіанти статей.

Стаття 23 проекту Закону про повну загальну середню освіту

у проекті, запропонованому для громадського обговорення

у редакції, запропонованій Профспілками

Стаття 23.
Робочий час, педагогічне навантаження та оплата праці педагогічних працівників

1. Робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовими обов’язками.

1. Трудовий договір з педагогічним працівником при прийнятті його на роботу укладається в письмовій формі.

Перелік та обсяг видів робіт педагогічного працівника встановлюються трудовим договором та посадовими обов’язками.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями, розробленими і затвердженими на основі Кваліфікаційних характеристик професій працівників, керівниками установ і закладів освіти за погодженням з виборним профспілковим органом. Кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.

Засновники або уповноважені ними органи, керівники закладів освіти та їх структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої трудовим договором та посадовими обов’язками.

2. Трудовий договір з педагогічним працівником при прийнятті його на роботу укладається в письмовій формі.

Конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічного працівника встановлюються трудовим договором та/або посадовими обов’язками.

3. Засновник або уповноважений ним орган, керівники закладів освіти та їх структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої укладеним письмовим трудовим договором та/або посадовими обов’язками.

4. Педагогічне навантаження вчителя включає:

1) 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, але не більше 27 навчальних годин на тиждень (1,5 тарифної ставки з урахуванням сумісництва та суміщення посад);

2) окремі види педагогічної діяльності (загальний обсяг яких не може перевищувати 18 годин на тиждень), за які встановлюються доплати в такому співвідношенні до тарифної ставки:

а) класне керівництво у 1–11 (12) класах — 20–25 відсотків;

б) перевірка навчальних робіт учнів — 10–20 відсотків;

в) завідування:

майстернями, спортивними залами (майданчиками), актовими залами — 15–20 відсотків;

навчальними (методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики — 10–15 відсотків;

навчально–дослідними ділянками, лабораторіями, музеями — 10–15 відсотків;

г) інші види педагогічної (зокрема, навчальної, виховної, методичної, організаційної) діяльності, передбачені Законом, трудовим договором та/або посадовими обов’язками, за які законодавством та/або засновником можуть встановлюватися доплати.

Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, їх розмір та порядок встановлення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Засновник має право встановлювати інші види доплат за власні та позабюджетні кошти.

2. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, за які встановлюється (виплачується) тарифна ставка, а також окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати в такому співвідношенні до тарифної ставки:

а) класне керівництво у 1–11 (12) класах — 20-25 відсотків;

б) перевірка навчальних робіт учнів — 15–20 відсотків;

в) завідування:

майстернями, спортивними залами (майданчиками), актовими залами — 15–20 відсотків;

навчальними (методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики — 10–15 відсотків;

навчально-дослідними ділянками, лабораторіями, музеями — 10–15 відсотків;

г) керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями, об’єднаннями — 10–15 відсотків.

Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Засновник має право встановлювати інші види доплат за власні кошти.

Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

5. Робочий час (скорочена тривалість робочого часу) вихователя закладу загальної середньої освіти становить 30 годин, вихователя спеціального закладу загальної середньої освіти та асистента вчителя інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти — 25 годин на тиждень.

Розміри тарифних ставок педагогічних працівників встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Робочий час вихователя закладу загальної середньої освіти становить 30 годин, вихователя та асистента вчителя спеціального закладу загальної середньої освіти, інклюзивних та спеціальних класів закладів загальної середньої освіти - 25 годин на тиждень.

За роботу в спеціальних закладах освіти, інклюзивних класах та класах для дітей з особливими потребами, а також за педагогічні звання, встановлюються підвищені посадові оклади (ставки заробітної плати).

Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту».

6. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується його керівником.

Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

4. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується його керівником за погодженням з профспілковим комітетом. Перегляд умов праці погоджується з профспілковим комітетом.

Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною другою цієї статті, встановлюється тільки за його письмовою згодою.

7. Оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про оплату праці» та інших законів України.

При обчисленні заробітної плати тривалість навчальної години становить у перших класах — 35 хвилин, других — четвертих класах — 40 хвилин, п’ятих — дванадцятих класах — 45 хвилин.

Порядок обчислення заробітної плати педагогічних працівників державних, комунальних закладів загальної середньої освіти визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5. Оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», Кодексу законів про працю України, «Про оплату праці».

Умови та порядок обчислення заробітної плати педагогічних працівників державних, комунальних закладів загальної середньої освіти визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.

При обчисленні заробітної плати тривалість навчальної години становить у перших класах — 35 хвилин, других–четвертих класах — 40 хвилин, п’ятих–дванадцятих класах — 45 хвилин.

Ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад з урахуванням норм законодавства.»

8. Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку, можуть продовжити педагогічну діяльність у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти виключно на основі строкових трудових договорів (контрактів), що укладаються строком не більше ніж на 1 рік і можливим щорічним укладанням нових контрактів строком не більше ніж на 1 рік.

Вихідні та робочі 2020

Окрім того

Профспілка запропонувала доповнити проект Закону таким положенням:

  • «Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм»зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді