Телеграма як засіб ділової комунікації у навчальному закладі

У діяльності навчального закладу інколи виникають ситуації, коли потрібно негайне втручання в певну справу на відстані або термінове інформування когось про щось. У таких випадках вдаються до засобів передавання оперативної інформації таких, як: телеграми, телефонограми, факсограми й електронні повідомлення. За певних умов вони можуть набувати юридичної сили. У статті розглянемо такий вид кореспонденції, як телеграма

Телеграма — це гранично стисле текстове повідомлення, передане засобами телеграфного зв’язку.

Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг (постанова КМУ від 11.04.2012 № 295) визначено вимоги щодо порядку оформлення та відправлення телеграм.

Види і категорії телеграм

Розрізняють такі види телеграм:

 • з повідомленням про вручення
 • із замовленим відправником строком доставки
 • із доставкою на художньому бланку
 • із позначкою «засвідчена»
 • схемні — з однаковим текстом і за одним підписом, призначені кільком адресатам
 • з доставкою «поштою рекомендована» — адресовані до населених пунктів, де немає засобів телеграфного зв’язку
 • службові — пересилають підрозділи оператора телекомунікацій у разі технологічної потреби.

Окрім того, телеграма може бути звичайною — без відмітки про категорію, або ж мати відмітку про категорію, що впливатиме на швидкість її проходження. Позначку про категорію ставлять в телеграмі перед адресою отримувача.


Зокрема, розрізняють такі категорії телеграм:

 • «поза категорією»
 • «позачергова»
 • «Президент України»
 • «вища урядова»
 • «урядова»
 • «термінова»
 • «звичайна»

До телеграм «поза категорією» належать телеграми з позначками: «ефір»; «мобілізаційна»; «стріла»; «зліт»; «факел»; «кордон»; «туман»; «каштан»; «сигнал».

Спеціальними інструкціями передбачено право подавати їх.

До телеграм категорії «позачергова» належать телеграми з такими відмітками:

 • «аварія» — повідомлення про надзвичайні ситуації, а також оперативні службові телеграми оператора про стан засобів зв’язку (можуть подавати лише міністри, керівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій)
 • «шторм», «авіа» — повідомлення про небезпечні гідрометеорологічні та інші природні явища

Телеграми категорій «Президент України», «вища урядова» та «урядова» приймають лише за підписами відповідних посадових осіб. У нижній частині телеграфного бланка зазначають найменування та номер документа, що посвідчує посадову особу, яка подала урядову телеграму.

Термінові телеграми поділяються на такі:

 • що опрацьовують протягом стислого строку й оплачують за вищим тарифом
 • з позначкою «метео»
 • із запрошенням до міжміської або міжнародної телефонної розмови за попереднім замовленням за участю телефоніста (із позначкою «термінова розмова»)

Оформлення телеграм

Підготовлена до відправлення телеграма має містити адресу й найменування адресата, якщо адресатом є громадянин — його прізвище і, за бажанням відправника, ім’я та по батькові (ініціали):

Адресат

Дані

Посадова особа

Назва підприємства, установи, організації, посада, прізвище; за бажанням відправника — ім’я та по батькові (або ініціали) посадової особи

Підприємство, установа, організація

Назва та адреса підприємства, установи, організації

Телеграму може бути відправлено із зазначенням:

 • повної адреси
 • умовної або скороченої адреси
 • «до запитання»
 • номера абонентської скриньки
 • адреси військової частини
 • адреси польової пошти
 • адреси морського чи річкового судна
 • номера отриманої телеграми
 • номера абонентської установки мережі АТ/Телекс.

Навчальний заклад може мати умовну або скорочену телеграфну (телетайпну) адресу, зареєстровану в оператора, який надає послуги телеграфного зв’язку на території адресанта.

Така адреса містить назву місця призначення, номер відділення поштового зв’язку, умовну назву організації, посаду або прізвище адресата.


Умовна адреса має складатися з одного легкого для читання слова не більше ніж із 6-ти літер, скорочена адреса — з одного слова не більше ніж із 15-ти літер з обов’язковим зазначенням номера відділення поштового зв’язку, який відповідно до договору доставляє телеграми.

Відправник може надсилати одну телеграму на одну або кілька адрес. На телеграф потрібно подавати таку кількість примірників телеграми, яка відповідає кількості одержувачів.

Текст телеграм вирізняє так званий телеграфний, стислий, стиль викладення. Телеграми (телетайпограми) пишуть або друкують великими літерами через два інтервали без абзаців. Перенесення слів не дозволяється. Усі відомості, зазначені в нижній частині телеграфного бланка, пишуть або друкують малими літерами, лише перше слово починається з великої літери.


Як правило, з тексту телеграм вилучають сполучники, прийменники, розділові знаки, які уживають лише тоді, коли їх відсутність змінює зміст. Заперечну частку «не» з тексту телеграм не вилучають. Крапки, коми, двокрапки, дужки можна відтворювати в телеграмах за допомогою як символів, так і слів — повністю або скорочено (відповідно, «крп», «км», «двкрп», «джк»). Те саме стосується знаків «тире» («мінус»), «плюс», «дріб», «знак питання». Знаки №, !, % у телеграмах відтворюють лише словами («номер» або «НР», «знак оклику», «відсоток»).


Числа в телеграмах наводять цифровим або словесним способом.

Телеграма може містити максимум 300 слів, якщо їх більше, то текст поділяють на частини і в кожній телеграмі перед адресою зазначають номер відповідної частини тексту.

Телеграми можуть бути написані загальноприйнятою або умовною мовою (кодом).

Телеграми від організацій, підписані посадовими особами, мають бути засвідчені печаткою організації (за наявності) або печаткою «Для телеграм». У телеграмах, підписаних посадовими особами кількох організацій, кожен підпис засвідчується печаткою відповідної організації. Подання телеграм посадовими особами здійснюється при пред’явленні службового посвідчення.

У разі оформлення телеграми на чистому аркуші паперу нижню частину відокремлюють суцільною лінією.

Перший примірник телеграми передається на телеграф, другий підшивається до справи.

Реквізити телеграми

 • назва виду документа — ТЕЛЕГРАМА
 • відмітка про категорію (не вказують при відправленні «звичайних» телеграм)
 • відмітка про вид
 • назва пункту призначення —
 • із зазначенням номера відділення зв’язку — якщо телеграму адресовано до міста
 • із зазначенням району та області — якщо телеграму адресовано до сільської місцевості
 • адреса одержувача — повна або умовна
 • прізвище адресата (у телеграмах, адресованих до сільської місцевості, крім прізвища, необхідно зазначати ім’я та по батькові)
 • номер документа, на який дають відповідь (для телеграм­відповідей)
 • текст телеграми
 • вихідний номер телеграми
 • скорочена назва організації-автора
 • посада особи, яка підписала телеграму (за потреби)
 • прізвище особи, яка підписала телеграму
 • повна адреса, номер відділення зв’язку і назва організації­відправника (зазначають у нижній частині телеграфного бланка)
 • дата підписання (зазначають у нижній частині телеграфного бланка)
 • печатка організації-відправника (проставляють у нижній частині телеграфного бланка)


зміст

Сертифікація в системі базової освіти