Цивiльний захист у навчальному закладi: нормативно-правовi документи

Вiдповiдно до :

 • невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань цивiльного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територiй вiд надзвичайних ситуацiй природного та техногенного характеру, щодо розроблення та реалiзацiї заходiв у сферi захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (нмдг) (ст. 118);
 • те саме дiяння, вчинене повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до п’ятдесяти нмдг (ст. 118);
 • порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної технiки та засобiв пожежогасiння не за призначенням тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд 0,5 до семи нмдг i на посадових осiб — вiд двох до десяти нмдг (ст. 175).

Вiдповiдно до :

 • ненадання допомоги особi, яка перебуває в небезпечному для життя станi, при можливостi надати таку допомогу або неповiдомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкi тiлеснi ушкодження, караються штрафом вiд двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (нмдг) або громадськими роботами на строк вiд ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести мiсяцiв (частина друга ст. 136);
 • порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежi, якою заподiяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмiрi, карається штрафом вiд п’ятдесяти до ста двадцяти нмдг або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв (частина перша ст. 270);
 • те саме дiяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмiрi або iншi тяжкi наслiдки, карається позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв (частина друга ст. 270).

Вiдповiдно до :

 • органи управлiння цивiльного захисту зобов’язанi надавати населенню через засоби масової iнформацiї оперативну та достовiрну iнформацiю, зазначену в частинi першiй цiєї статтi, а також про свою дiяльнiсть з питань цивiльного захисту, у тому числi в доступнiй для осiб з вадами зору та слуху формi (частина друга ст. 31);
 • iнформацiя має мiстити данi про суб’єкт, який її надає, та сферу його дiяльностi, про природу можливого ризику пiд час аварiй, включаючи вплив на людей та навколишнє природне середовище, про спосiб iнформування населення у разi загрози або виникнення аварiї та поведiнку, якої слiд дотримуватися (частина четверта ст. 31);
 • навчання населення дiям у надзвичайних ситуацiях здiйснюється (частина перша ст. 39):

за мiсцем роботи — працюючого населення;

за мiсцем навчання — дiтей дошкiльного вiку, учнiв та студентiв;

за мiсцем проживання — непрацюючого населення.

органiзацiя навчання дiям у надзвичайних ситуацiях покладається (частина друга ст. 39):

 • працюючого та непрацюючого населення — на центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту, Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, органи мiсцевого самоврядування, якi розробляють i затверджують вiдповiднi органiзацiйно-методичнi вказiвки та програми з пiдготовки населення до таких дiй;
 • дiтей дошкiльного вiку, учнiв та студентiв — на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi освiти i науки, який розробляє та затверджує навчальнi програми з вивчення заходiв безпеки, способiв захисту вiд впливу небезпечних факторiв, викликаних надзвичайними ситуацiями, з надання домедичної допомоги за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту;
 • особи пiд час прийняття на роботу та працiвники щороку за мiсцем роботи проходять iнструктаж з питань цивiльного захисту, пожежної безпеки та дiй у надзвичайних ситуацiях (частина четверта ст. 40);
 • допуск до роботи осiб, якi не пройшли навчання, iнструктаж i перевiрку знань з питань цивiльного захисту, зокрема з пожежної безпеки, забороняється (частина шоста ст. 40);
 • програми навчання з питань пожежної безпеки погоджуються з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту (частина сьома ст. 40).

Вiдповiдно до :

 • метою введення надзвичайного стану є, зокрема, усунення загрози та якнайшвидша лiквiдацiя особливо тяжких надзвичайних ситуацiй техногенного або природного характеру (ст. 2);
 • надзвичайний стан може бути введений в разi (ст. 4):
 • виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру (стихiйного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобiв ураження, пандемiй, панзоотiй тощо), що створюють загрозу життю i здоров’ю значних верств населення;
 • здiйснення масових терористичних актiв, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об’єктiв життєзабезпечення;
 • виникнення мiжнацiональних i мiжконфесiйних конфлiктiв, блокування або захоплення окремих особливо важливих об’єктiв або мiсцевостей, що загрожує безпецi громадян i порушує нормальну дiяльнiсть органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування;
 • виникнення масових безпорядкiв, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права i свободи;
 • спроби захоплення державної влади чи змiни конституцiйного ладу України шляхом насильства;
 • масового переходу державного кордону з територiї сумiжних держав;
 • необхiдностi вiдновлення конституцiйного правопорядку i дiяльностi органiв державної влади.

Вiдповiдно до :

 • для навчання керiвного складу та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов’язана з органiзацiєю i здiйсненням заходiв з питань цивiльного захисту, ДСНС разом з мiсцевими держадмiнiстрацiями та органами мiсцевого самоврядування утворює навчально-методичнi центри сфери цивiльного захисту (п. 2);
 • навчання осiб керiвного складу та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов’язана з органiзацiєю i здiйсненням заходiв з питань цивiльного захисту, здiйснюється шляхом проведення функцiонального навчання та практичної пiдготовки (п. 7);
 • особи керiвного складу та фахiвцi органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, суб’єктiв господарювання, дiяльнiсть яких пов’язана з органiзацiєю i здiйсненням заходiв з питань цивiльного захисту, у перший рiк призначення на посаду i перiодично один раз на три–п’ять рокiв зобов’язанi проходити функцiональне навчання (п. 10);
 • функцiональне навчання проводиться з вiдривом вiд виробництва iз збереженням заробiтної плати (п. 14);
 • особам, якi пройшли функцiональне навчання, видається посвiдчення встановленого зразка. Вiдповiдний запис про навчання вноситься у трудову книжку (п. 16).

Вiдповiдно до :

 • цей Порядок встановлює базовi вимоги до структури i змiсту програм навчання посадових осiб з пожежної безпеки, процедуру затвердження та контроль їх виконання (п. 1.2);
 • до програм навчання посадових осiб з питань пожежної безпеки належать (п. 1.3):
 • програма навчання з питань пожежної безпеки посадових осiб пiдприємств, установ та органiзацiй, до обов’язкiв яких належить забезпечення виконання заходiв пожежної безпеки;
 • програма навчання з питань пожежної безпеки посадових осiб пiдприємств, установ та органiзацiй, до обов’язкiв яких належить виконання заходiв пожежної безпеки;
 • тривалiсть навчання за програмами навчання посадових осiб з питань пожежної безпеки встановлюється вiдповiдно 16 та 24 години (п. 1.3).

Вiдповiдно до :

 • усi заклади та установи освiти перед початком навчального року (першої змiни для установ сезонного типу) мають бути прийнятi вiдповiдними комiсiями, до складу яких включаються представники органiв державного пожежного нагляду (п. 3.2);
 • за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, створення перешкод для дiяльностi посадових осiб органiв державного пожежного нагляду, невиконання їх приписiв виннi в цьому посадовi особи, iншi працiвники притягаються до вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством (п. 3.4);
 • керiвники, вчителi, вихователi, обслуговуючий персонал та iншi працiвники закладiв, установ i органiзацiй, а також вихованцi зобов’язанi знати i виконувати правила пожежної безпеки, а в разi пожежi — вживати всiх залежних вiд них заходiв до евакуацiї людей i гасiння пожежi (п. 3.5);
 • вiдповiдальнiсть за пожежну безпеку закладiв, установ i органiзацiй несуть їх керiвники — директори, завiдуючi i уповноваженi ними особи, якi залежно вiд характеру порушень i наслiдкiв несуть адмiнiстративну, кримiнальну чи iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством (п. 3.6);
 • навчання та перевiрка знань з питань пожежної безпеки керiвних, педагогiчних працiвникiв i спецiалiстiв проводиться один раз на три роки одночасно з перевiркою знань з питань безпеки життєдiяльностi (охорони працI) (п. 3.7);
 • для працiвникiв охорони (сторожiв, вахтерiв, вартових тощо) повинна бути розроблена iнструкцiя, в якiй слiд визначити їхнi обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду територiї i примiщень, порядок дiй в разi виявлення пожежi, спрацювання засобiв пожежної сигналiзацiї та автоматичного пожежогасiння, а також вказати, кого з посадових осiб мають викликати в нiчний час у разi пожежi (п. 3.10);
 • у будiвлях i спорудах, якi мають два i бiльше поверхiв, в разi одночасного перебування на поверсi понад 25 осiб мають бути розробленi i вивiшенi на видних мiсцях плани (схеми) евакуацiї людей на випадок пожежi (п. 3.14).

Вiдповiдно до керiвникам органiв управлiння освiтою та навчальних закладiв доручено:

 • вживати додаткових органiзацiйних заходiв щодо забезпечення належного рiвня безпеки та здiйснення контролю в мiсцях масового перебування людей (дошкiльнi, загальноосвiтнi, позашкiльнi, професiйно-технiчнi та вищi навчальнi заклади);
 • забезпечувати готовнiсть органiв управлiння освiтою, сил i засобiв єдиної системи цивiльного захисту до дiй в умовах виникнення надзвичайних ситуацiї внаслiдок терористичних актiв з метою пiдвищення рiвня захисту населення i територiй у разi загрози виникнення надзвичайних ситуацiй, пов’язаних iз технологiчними або iншими проявами терористичної дiяльностi, мiнiмiзацiї та лiквiдацiї наслiдкiв таких ситуацiй.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді