Учителя обрано на виборну посаду: за якою статтею звiльняти i чи зберiгати за ним робоче мiсце

Учителя навчального закладу обрано сiльським головою. На пiдставi якої статтi КЗпП його необхiдно звiльнити? Чи зберiгається за ним робоче мiсце? Якщо зберiгається, то на який строк? З працiвником, якого в подальшому буде прийнято на цю посаду, слiд укласти строковий чи безстроковий трудовий договiр?

Вiдповiдно до (далi — Закон № 280) сiльський, селищний, мiський голова обирається вiдповiдною територiальною громадою на основi загального, рiвного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, i здiйснює свої повноваження на постiйнiй основi. Строк повноважень сiльського, селищного, мiського голови, обраного на чергових мiсцевих виборах, визначається Конституцiєю України.

Увага!

На сiльських, селищних, мiських голiв поширюються повноваження та гарантiї депутатiв рад, передбаченi законом про статус депутатiв рад, якщо iнше не встановлено законом ( )

Згiдно з (далi — Закон № 93), якщо депутата мiсцевої ради обрано на виборну посаду у радi, на якiй вiн працює на постiйнiй основi, трудовий договiр з ним за попереднiм мiсцем роботи припиняється вiдповiдно до законодавства. У такому випадку працiвника звiльняють у зв’язку з переходом на виборну посаду ( ; далi — КЗпП).

З працiвником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат мiсцевої ради, укладається строковий трудовий договiр на строк тимчасової вiдсутностi основного працiвника, обраного на виборну посаду. Цей договiр розривається у разi повернення депутата мiсцевої ради на роботу, але не пiзнiш як через три мiсяцi пiсля припинення повноважень депутата мiсцевої ради (ч. 1 ст. 33 Закону № 93).

Тобто у вчителя, обраного сiльським головою, пiсля закiнчення його повноважень на виборнiй посадi, є три мiсяцi для прийняття рiшення про повернення на попередню роботу. Якщо протягом цього часу вiн не звернеться до роботодавця з заявою про прийняття на попередню роботу (посаду), строковий договiр з прийнятим на час його вiдсутностi працiвником трансформується у безстроковий ( ).

Увага!

У пригода Вам неодмiнно стане:

У разi звернення працiвника, повноваження якого на виборнiй посадi припинились, роботодавець повинен надати йому попередню роботу (посаду), а за її вiдсутностi — iншу рiвноцiнну роботу (посаду) на тому самому або, за згодою депутата, на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї (ч. 2 ст. 33 Закону № 93).

Гарантiю збереження робочого мiсця за працiвником, обраним на виборну посаду, також установлено .

Увага!

У разi неможливостi надання вiдповiдної роботи (посади) на перiод працевлаштування за колишнiм депутатом мiсцевої ради зберiгається, але не бiльше шести мiсяцiв, середня заробiтна плата, яку вiн одержував на виборнiй посадi у радi, що виплачується з вiдповiдного мiсцевого бюджету. Якщо колишнiй депутат мiсцевої ради має право на пенсiйне забезпечення або йому призначена пенсiя за вiком, по iнвалiдностi, у зв’язку iз втратою годувальника, за вислугу рокiв вiдповiдно до закону, за ним не зберiгається середня заробiтна плата, яку вiн одержував на виборнiй посадi в радi.

Час, коли колишнiй депутат тимчасово не працював у зв’язку з неможливiстю надання йому попередньої або рiвноцiнної роботи (посади) безпосередньо пiсля закiнчення строку його повноважень, зараховується, але не бiльше шести мiсяцiв, до страхового стажу i стажу роботи (служби) за спецiальнiстю, за якою депутат працював до обрання у мiсцеву раду, де вiн виконував свої обов’язки на постiйнiй основi (ч. 2 ст. 33 Закону № 93)

Час роботи депутата у мiсцевiй радi на постiйнiй основi зараховується до загального i безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тiєю спецiальнiстю, за якою вiн працював до обрання на виборну посаду в радi (ч. 4 ст. 33 Закону № 93).

Увага!

У пригодi Вам неодмiнно стане:

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді