Методичні рекомендації щодо організації та проведення Дня цивільного захисту

День цивiльного захисту в навчальних закладах проводять без порушення навчально-виховного процесу наприкiнцi навчального року, коли завершується вивчення навчальних предметiв: «Захист Вiтчизни», «Основи здоров’я», на яких розглядають питання цивiльного захисту та безпеки життєдiяльностi

Метою Дня цивiльного захисту є практичне вiдпрацювання учнями початкової, основної та старшої школи теоретичних знань i навичок, якi вони отримали пiд час вивчення теорiї з основ здоров’я, безпеки життєдiяльностi та цивiльного захисту, а також досягнення злагодженостi в роботi керiвництва, керiвникiв i працiвникiв формувань цивiльного захисту навчального закладу, педагогiчного складу й учнiв навчального закладу загалом як суб’єкта господарювання пiд час виконання заходiв щодо попередження та реагування на надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного характеру.

Пiдготовка Дня цивiльного захисту

Для пiдвищення активностi учасникiв Дня цивiльного захисту та досягнення максимального виховного ефекту цей день має бути насиченим практичними заходами та може проходити у виглядi змагань за звання «Кращий клас iз цивiльного захисту».

Розробляє проект наказу та основнi супровiднi документи зазвичай спецiально призначена керiвником навчального закладу посадова особа з питань цивiльного захисту.

Наказ про пiдготовку та проведення Дня цивiльного захисту слiд розробляти з урахуванням вимог нормативно-правових актiв Мiнiстерства освiти i науки України, наказу начальника управлiння (вiддiлу) освiти мiста (району), щорiчних методичних вказiвок голови Державної служби України з питань надзвичайних ситуацiй i його територiальних пiдроздiлiв.

У наказi потрiбно зазначити:

  • мету;
  • термiн проведення Дня цивiльного захисту;
  • склад учасникiв;
  • вiдповiдальних органiзаторiв;
  • iншi питання, що належать до завдань проведення Дня цивiльного захисту.

Безпосереднє планування заходiв Дня цивiльного захисту починають пiсля видання та доведення до виконавцiв вимог наказу про пiдготовку та проведення цього дня.

Плани щодо пiдготовки та проведення Дня цивiльного захисту розробляє посадова особа з питань цивiльного захисту навчального закладу, iз залученням членiв органiзацiйного комiтету, та затверджує керiвник цивiльного захисту навчального закладу. У планах має бути визначено пiдготовчi заходи, якi виконуватимуть пiд час проведення Дня цивiльного захисту, їх послiдовнiсть, час, мiсце, вiдповiдальних виконавцiв та термiн виконання.

Головна умова успiшного проведення Дня цивiльного захисту — органiзацiя рiзноманiтних практичних заходiв, наприклад конкурсiв, естафет, змагань, вiкторин, що зацiкавлюють учнiв i сприяють поглибленню їхнiх знань, формуванню практичних навичок. Дуже важливо також передбачити необхiднi заходи для безпеки учасникiв i медичного контролю.

Пiд час планування заходiв Дня цивiльного захисту учнiв доцiльно класифiкувати за трьома вiковими групами:

  • І група — учнi 2–4-х класiв;
  • II група — учнi 5–9-х класiв;
  • III група — учнi 10–11-х класiв.

Вiдповiдно до цiєї класифiкацiї, слiд детально розробити заходи, урахувавши час їх виконання, вiк учасникiв, а також вiдобразити заходи у планi проведення Дня цивiльного захисту.

Проведення Дня цивiльного захисту

За добу до проведення Дня цивiльного захисту на iнформацiйному стендi навчального закладу необхiдно розмiстити оголошення про час проведення кожного запланованого заходу i вiдповiдальних осiб за їх виконання.

Цей день у навчальних закладах має стати святом, а розмаїття програми його проведення — дати учням змогу ще в стiнах навчального закладу пiдготуватися до самостiйного життя i правильних дiй в умовах надзвичайних ситуацiй.

У День цивiльного захисту перед початком занять за розкладом (перед першим уроком першої змiни) усi педагоги та учнi мають вишикуватися на лiнiйку, а керiвник навчального закладу — оголосити про початок його проведення. Тривалiсть лiнiйки не має перевищувати 30 хв. Якщо не буде змоги провести лiнiйку до початку урокiв, то про початок Дня цивiльного захисту варто оголосити по шкiльному радiо. Пiд час лiнiйки педагоги, учнi та запрошенi гостi мають виступити з вiтальними промовами.

Пiсля завершення лiнiйки педагоги й учнi повиннi пiти до класiв, де вiдбудуться уроки згiдно з розкладом i планом Дня цивiльного захисту. На початку першого уроку класнi керiвники (класоводи) мають своєчасно довести до вiдома учасникiв перелiк заходiв, у яких вони вiзьмуть участь, змiст, мiсце i час їх проведення.

На першому уроцi для проведення бесiд з учнями (15–20 хв.) до класу можуть бути запрошенi представники управлiня (вiддiлу) з питань надзвичайних ситуацiй мiста (району) та навчально-методичних центрiв, управлiння (вiддiлу) освiти i науки, громадськостi, ветерани, а також за бажанням — батьки учнiв.

На цей день розкладом урокiв бажано передбачити опрацювання пiдсумкових тем програм iз питань основ здоров’я, безпеки життєдiяльностi, цивiльного захисту у виглядi вiдкритих урокiв для кожної вiкової групи. У класах, де вiдпрацьовано всi теми програми, учнi беруть участь у заходах Дня цивiльного захисту й отримують необхiдну теоретичну та практичну пiдготовку до дiй в умовах надзвичайних ситуацiй.

Увага!

Виконання методичних рекомендацiй дасть змогу педагогiчному колективу ефективно провести День цивiльного захисту. Педагоги поглиблять знання учнiв про дiї щодо запобiгання надзвичайним ситуацiям, а також матимуть можливiсть сформувати в учнiв умiння i навички своєчасно реагувати i приймати оптимальнi рiшення в умовах надзвичайних ситуацiйзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді