Як оцінювати навчальні досягнення учнів 5—6-х класів

Як оцінювати навчальні досягнення учнів 5—6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти. Ключові моменти — у статті

Основні види оцінювання: формувальне, поточне та підсумкове —тематичне, семестрове, річне. Заклад має право обрати здійснювати оцінювання за системою, визначеною законодавством, або власною шкалою. Якщо ваш заклад вирішив використовувати власну шкалу, то слід визначити правила переведення загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до системи, визначеної законодавством, щоб виставити їх у Свідоцтві досягнень. Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

За рішенням педагогічної ради заклад освіти має змогу визначити адаптаційний період, впродовж якого не здійснюватиме поточне та тематичне оцінювання.

Свідоцтво досягнень

Свідоцтво досягнень відображає результати навчальних досягнень учня/учениці 5—6-го класів з переліку предметів та інтегрованих курсів, визначених освітньою програмою закладу освіти. Надана форма Свідоцтва — орієнтовна, перелік предметів та інтегрованих курсів заклад освіти визначає відповідно до затвердженої освітньої програми.

Як сформувати безпечне і здорове освітнє середовище

 

Характеристика навчальної діяльності

Графу «Характеристика навчальної діяльності» класний керівник заповнює в кінці кожного навчального року або якщо учень змінює заклад освіти. Її сформували відповідно до переліку наскрізних умінь, визначених стандартом. Під час заповнення орієнтуйтеся на результати спостережень, які упродовж року планово проводили класні керівники спільно з учителями-предметниками, що працюють із класом.

Проставте відповідні позначки навпроти сформованого уміння або виробіть власні способи спостереження за розвитком наскрізних умінь і застосовуйте вербальні характеристики замість позначки. Зазначте особливо вираженінаскрізні вміння учня/учениці, наприклад, інтерес до навчання, розуміння прочитаного, вміння висловлювати власну думку, критично та системно мислити, логічно обґрунтовувати власну позицію, діяти творчо, виявляти ініціативу під час навчання, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими. Це заохотить дитину продовжувати розвивати відповідні уміння.

Характеристика результатів навчання

Заповнюйте графу «Характеристика результатів навчання» відповідно до переліку навчальних предметів, затверджених освітньою програмою закладу з урахуванням фіксованих у класних журналах результатів досягнень учнів упродовж навчального року.

Перед підсумковою оцінкою у відповідних графах результатів навчання зазначте літери «В», «Д», «С», «П», що відповідають рівню досягнень орієнтовних критеріїв оцінювання результатів навчання з предметів — Високий, Достатній, Середній, Початковий.

Оцінюйте результати навчання в освітніх галузях «Мистецтво», «Соціальна та здоров’язбережувальна», «Фізична культура» з огляду на ставлення до них кожного учня. Акцентуйте не на  недоліках і прорахунках, а на досягненнях учня чи учениці.

Визначення досягнень учнів у рівнях дадуть педагогові змогу оцінити тих, хто не має яскраво виражених художніх чи фізичних здібностей, проте сумлінно ставиться до навчання, проявляє активність та ініціативу.

За рішенням педагогічної ради заклад освіти може відмовитись від оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів цих освітніх галузей.

Типи оцінювання

Ознайомтеся із основними рекомендаціями щодо різних типів оцінювання.

Поточне оцінювання

Основна ланка в системі контролю у закладах загальної середньої освіти — поточний контроль. Його слід проводити систематично, щоб встановити рівень опанування навчального матеріалу учнями та скоригувати технології навчання.

Головна функція поточного контролю — навчальна. Застосовуйте завдання, запитання, тести тощо, щоб закріпити і повторити вивчений матеріал. Індивідуальні форми роботи поєднуйте із фронтальною роботою класу. Враховуйте мотиваційно-стимулюючу функцію поточного оцінювання.

Поточне формувальне оцінювання, окрім рівневого або бального, можна здійснювати у формі самооцінюваннявзаємооцінювання, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів — карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо.

Тематичне та семестрове оцінювання

Тематичне оцінювання здійснюйте на основі поточного з урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт. Ураховуйте специфіку навчального предмета. Коли виставляєте тематичний бал, результати перевірки робочих зошитів не враховуйте.

Семестрове оцінювання здійснюйте за результатами контролю груп загальних результатів, відображених у Свідоцтві досягнень. Семестровий контроль проводьте, щоб перевірити, як учні засвоїли навчальний матеріал в обсязі навчальних тем, розділів і підтвердити результати поточних оцінок, отриманих учнями раніше. Завдання для семестрового контролю складайте на основі програми: охопіть найактуальніші розділи й теми вивченого матеріалу. Враховуйте рівень навченості учнів, щоб реалізувати диференційований підхід до навчання.

Звертаємо увагу, що семестровий контроль може бути комплексним, у формі тестування тощо.

Фікс у йте тематичні та семестрові оцінки в окремій колонці без дати. Оцінку за семестр ставте за результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів. Залежно від специфіки навчального предмета та кількості годин, передбачених навчальним планом, контроль проводьте впродовж навчального року.

Учитель має змогу змістити у плані акценти, щоб опановувати з учнями важливіші й складніші теми. Та про це слід повідомити учнів на початку семестру.

Річне оцінювання

Річне оцінювання здійснюють на підставі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних робіт, як правило, не проводяться.

Є орієнтовні критерії оцінювання результатів навчання. Застосовуйте їх у частині, що відповідає очікуваним результатам навчання, визначеним відповідною навчальною програмою. Критерії оцінювання за предметами або освітніми галузями розробляйте відповідно до загальних критеріїв оцінювання з урахуванням характеристик груп загальних результатів відповідної галузі. Орієнтовні критерії з кожного навчального предмета містяться в навчальних програмах дисциплін і конкретизуються в освітній програмі закладу освіти.

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів із ООП

Оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП здійснюйте відповідно до індивідуальної програми розвитку на основі висновку фахівців інклюзивно-ресурсного центру. У ньому зазначені труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, що можуть впливати на ефективність застосування певних форм оцінювання.

Якщо рівень результатів навчання учня (учениці) з певних причин визначити неможливо, у класному журналі та свідоцтві досягнень, табелі навчальних досягнень зробіть запис «(н/а)», тобто «не атестований(а)».

Добирайте форми оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП індивідуально з обов’язковим урахуванням їхніх можливостей функціонування, життєдіяльності та здоров’я.

Коли оцінюватимете рівень сформованості предметних компетентностей учнів із ООП, вилучайте складові — знання, вміння, види діяльності тощо — опанувати які цим дітям складно або неможливо з огляду на їхні особливості, обмеження життєдіяльності та здоров’я.

 

Підготувала редакція журналу «Заступник директора школи» відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5—6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти

 

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді